Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa prosi o złożenie oferty na „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy instalacji elektrycznych i sieci komputerowej w części budynku przy ulicy Legionów 85 w Wołominie”

Termin i miejsce składania ofert: do godz. 12.00, 25.02.2019 r., Kancelaria, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:
1. Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy instalacji elektrycznych i sieci komputerowej w części budynku przy ulicy Legionów 85 w Wołominie”.

2. Kod CPV: 45311000-3.
3. Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od daty podpisania umowy
4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu zdawczo - odbiorczego. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.
6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
d) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5;
Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:
„Oferta na …(podać nazwę zamówienia)”;
„Nie otwierać przed …” (podać datę i godzinę otwarcia ofert)”.
7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
8. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 12.00, 25.02.2019 r., Kancelaria, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.
9. Termin i miejsce otwarcia ofert: godz. 12.15, 25.02.2019 r., Sala Konferencyjna Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.

10. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski.
11. Załączniki:
a) Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
b) Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
d) Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5;
e) Schemat budynku – załącznik nr 6.

13. Opis przedmiotu zamówienia.
Projekt dotyczy wszystkich pomieszczeń użytkowanych przez PPP w Wołominie, czyli część parteru i I-go piętra. Większa część budynku jest zajmowana przez Zespół Szkół. Na parterze w pomieszczeniach należących do PPP instalacje elektryczne zostały zaprojektowane i wykonane w 2011/2012 roku.
Na czas robót projektowych Wykonawcy zostaną udostępnione do wglądu istniejące projekty budynku:
1. Inwentaryzacji budowlanej z opinią techniczną budynku Zespołu Szkół z roku 2003. Jednak ten dokument nie odzwierciedla stanu aktualnego budynku z powodu kilku „dobudów” oraz przestawień ścianek działowych (wersja papierowa).
2. Projekt instalacji wewnętrznej elektrycznej (dot. części parteru zajmowanego przez PPP) z 2011 roku (wersja papierowa).

Dokumentacja projektowa ma zawierać:
I. Projekt budowlano - wykonawczy w ilości 4 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: *.pdf, *.dwg); Projekt ma obejmować wszystkie branże, łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej;
II. Opracowanie (jeśli wystąpią kolizje) projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z nową inwestycją - w ilości 4 egz.;
III. Przedmiary robót w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: *.pdf i *.doc/xls/ath/kst).
IV. Kosztorysy inwestorskie - w ilości 1 egzemplarz w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: *.pdf i *.ath/kst).
V. Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ilości 4 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: *.pdf i *.doc).
VI. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: *.pdf i *.doc).
VII. Prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie (jeśli obowiązujące przepisy tego wymagają), które Wykonawca ma uzyskać w imieniu Zamawiającego. Złożony wniosek ma zawierać wszystkie wymagane przez prawo uzgodnienia i załączniki; jeśli na tym etapie zajdzie potrzeba wyjaśnień, poprawek lub korekt, to Jednostka Projektowa wykona je niezwłocznie);
VIII. Uzyskanie mapy do celów projektowych (w razie potrzeby);

W ramach opracowania należy zaprojektować następujące instalacje:
- oświetlenie ogólne
- oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne (moduł 3h)
- gniazd wtykowych
- przeciwporażeniowa
- przeciwpożarowa
- siłowa, zasilanie rozdzielnic
- uziemienie i połączenia wyrównawcze
- gniazda wtykowe dedykowane do komputerów
- gniazda komputerowe (po trzy stanowiska w każdym pomieszczeniu; w archiwum-1 stanowisko)
- gniazda telefoniczne
- połączenie obwodów znajdujących się na parterze i piętrze (jeden licznik).


Przed złożeniem oferty zaleca się osobiste oględziny terenu objętego zamówieniem w celu właściwego oszacowania oferowanej kwoty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 13.02.2019 r., godz. 15.09
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 13.02.2019 r., godz. 15.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.02.2019 r., godz. 15.09Katarzyna RutkowskaEdycja strony
13.02.2019 r., godz. 15.09Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2458 razy.