Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektów uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz inwentaryzacji stanu lasów na części terenu powiatu wołomińskiego.

Miejsce i termin składania ofert: Prosimy o przesłanie oferty do dnia 18.02.2019 r. do godz. 12.00, na poniższy adres e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl lub faksem na numer: 022 776 50 93
Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
NIP: 125-09-40-609
REGGON: 013269344
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
tel.: 22 787 43 01, fax: 22 776 50 93


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:
1. Przedmiot zamówienia: wykonanie projektów uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz inwentaryzacji stanu lasów na części terenu powiatu wołomińskiego.

I. Zakres zadania obejmuje:
a) przygotowanie projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie następujących gmin:
 gmina Strachówka – dla 7 miejscowości: Borucza, Grabszczyzna, Księżyki, Osęka, Rozalin, Ruda Czernik, Zofinin (w tym opracowania obejmujące lasy znajdujące w sąsiedztwie: obszaru Natura 2000 Torfowiska Czernik, PLH140037; oraz rezerwatu Torfowisko Zawały),
 gmina Poświętne – dla 7 miejscowości: Dąbrowica, Kolno, Laskowizna, Poświętne, Rojków, Trzcinka, Wola Cygowska (w tym opracowania obejmujące lasy znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu),
 gmina Wołomin – dla 7 miejscowości: Cięciwa, Czarna, Leśniakowizna, Majdan, Nowe Grabie, Ossów, Zagościniec (w tym opracowania obejmujące lasy znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu Grabicz),
Dokumentacja urządzeniowa sporządzana dla gminy Wołomin, obejmuje lasy ochronne położone w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców (Miasto Warszawa) oraz lasy znajdujące się w granicach lub w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
b) wyłożenie ww. projektów uproszczonych planów urządzenia lasów na okres 60 dni w siedzibach urzędów gmin: Poświętne, Strachówka i Wołomin oraz uzyskanie opinii Nadleśniczych Nadleśnictw: Drewnica, Łochów i Mińsk, w uzasadnionych przypadkach także Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej do ww. projektów,
c) bieżące rozpatrywanie wniosków do projektów planów oraz przekazanie zamawiającemu informacji o sposobie rozpatrzenia tych wniosków w celu umożliwienia wydania stosownych decyzji,
d) udzielanie wyjaśnień i odnoszenie się do uwag organów opiniujących i uzgadniających projekty dokumentów, w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeśli jej wymóg zostanie wprowadzony,
e) przygotowanie wystąpień kierowanych do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie dotyczących odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektów ww. dokumentacji urządzeniowej,
f) łączna powierzchnia opracowań, w zależności od wielkości środków będących w dyspozycji Zamawiającego, wyniesie od 2071,4 ha do 3314,3 ha,
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia uzupełniającego,
h) Zamawiający udostępnia materiały geodezyjne i kartograficzne, a także dokumentację urządzeniową dla ww. miejscowości, która utraciła ważność.
2. Kod CPV: 77.23.10.00-8,
3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 29 listopada 2019 r., przy czym termin wyłożenia planów do publicznego wglądy określa się nie później niż do dnia 31 lipca 2019 r.
4. Warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonaną dokumentację, w wysokości ustalonej na podstawie wielkości powierzchni gruntów leśnych, dla których zostanie sporządzona ta dokumentacja oraz ceny jednostkowej, określonej w ofercie Wykonawcy. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze. Płatność nastąpi przelewem, w ciągu 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; (ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o Oświadczenie oferenta dołączone do oferty).
b) posiadają wiedzę i doświadczenie zakresie wykonywania planów urządzenia lasów:
 zapewniają wykonanie prac przez osoby przeszkolone w zakresie taksacji leśnej; (ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o Oświadczenie oferenta dołączone do oferty wraz z podaniem ilości osób biorących udział w realizacji zadania, z wyszczególnieniem ich wykształcenia, przeszkolenia i doświadczenia),
 w ciągu ostatnich trzech lat wykonywali minimum trzy usługi w zakresie wykonywania planów urządzenia lasów;
(Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał – zrealizował co najmniej trzy usługi, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. opracowaniu uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, z podaniem nazwy i danych zleceniodawcy, zakresu zamówienia, terminów wykonania oraz wartości, potwierdzonego stosownym dokumentem uprzedniego zleceniodawcy o należytym wykonaniu zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wykaz i dokumenty dołączone do oferty);
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia; (Wykonawca posiada niezbędne środki i sprzęt techniczny do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o oświadczenie oferenta dołączone do oferty);
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie zamówienia; (ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o oświadczenie oferenta dołączone do oferty),
e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej trzech usług z zakresu sporządzania dokumentacji urządzeniowej lasów,
 referencje wystawione przez uprzednich zleceniodawców, potwierdzające należyte wykonanie zamówienia – min. 3 szt.,
 oświadczenie oferenta o spełnianiu wymogów udziału w postepowaniu dołączone do oferty,
7. Kryteria oceny ofert – znaczenie:
a) cena wykonania dokumentacji urządzeniowej – 100 pkt,
Punktacja za ceny ofert odbędzie się według wzoru:
Najniższa cena oferty
Pc =  x 100
Cena badanej oferty
8. Miejsce i termin składania ofert: Prosimy o przesłanie oferty do dnia 18.02.2019 r. do godz. 1200, na poniższy adres e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl lub faksem na numer: 022 776 50 93.
9. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 109 w dniu 18.02.2018 r. o godzinie 1500.
10. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Tomasz Gumkowski, tel.: 22 787 43 01 wew. 124, e-mail: t.gumkowski@powiat-wolominski.pl


11. Załączniki:
a. formularz oferty,
b. formularz oświadczenia oferenta o spełnianiu wymogów udziału w postepowaniu.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 06.02.2019 r., godz. 12.37
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 06.02.2019 r., godz. 12.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.02.2019 r., godz. 12.37Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2511 razy.