Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Prace związane z wycinką zakrzaczenia w pasie dróg powiatowych

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Asfaltowa 1, 05-200 Zagościniec, kancelaria. do dnia 21.01. 2019r. godzina 10.00
Zaproszenie do składania ofert

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:
„Prace związane z wycinką zakrzaczenia w pasie dróg powiatowych”.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Asfaltowa 1, 05-200 Zagościniec, kancelaria. do dnia 21.01. 2019r. godzina 1000
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: j.w
Oznakowanie oferty następujące: dane oferenta (nazwa, siedziba)
Oferta: „Wycinka zakrzaczenia przy drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego” nie otwierać do godz. 1100 21.01.2019r.
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: Siedziba Zamawiającego,
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE, 05 – 200 Zagościniec, ul. asfaltowa 1.
Pokój Nr 26, dnia 21.01.2019r. o godz. 1100
5. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym potencjalnym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
6. Osoba do kontaktu:
Waldemar Majewski, Krzysztof Kornacki e-mail: wid@powiat-wolominski.pl

Oferty należy złożyć na załączonym druku.- załącznik nr 1
Do oferty należy załączyć:
1. Wypełnione i podpisane oświadczenie – Załącznik nr 2
2. Zaakceptowane, podpisane Istotne Postanowienia Umowy – Załącznik nr 3

Załączniki do Zaproszenia:
1. Druk oferty – Załącznik nr 1
2. Druk oświadczenia – Załącznik nr 2
3. Istotne Postanowienia Umowy – Załącznik nr 3
4. Opis przedmiotu zamówienia ST.- Załącznik nr 4


Z up. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa
Andrzej Nocoń
Podpis osoby upoważnionej


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 11.01.2019 r., godz. 14.22
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 11.01.2019 r., godz. 14.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.01.2019 r., godz. 14.22NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2330 razy.