Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty na dostawę artykułów eksploatacyjnych do samochodów, pojazdów i maszyn na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie na 2019 r .

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie, Zagościniec ul Asfaltowa 1 05-200 Wołomin do dnia 02.01.2019 r. do godz. 10.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Powiat Wołomiński
adres: ul. Prądzyńskiego 3,
05-200 Wołomin
telefon/fax: (22) 776-50-93
e-mail: bzp@powiat-wolominski.pl

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Zapytanie ofertowe w formie ogłoszenia o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 €
III. PODSTAWA PRAWNA
1. „Regulamin udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm) ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro.
IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania: dostawa artykułów eksploatacyjnych do samochodów, pojazdów i maszyn na potrzeby Starostwa Powiatu Wołomińskiego na 2019 r .
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres zadania obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych wg poniższego wykazu:
L.p. Nazwa artykułu Ilość
Jednostka miary
litry /sztuki Wielkość opakowania
1. Olej przekładniowy 80W/90 60 L 5L
2. Olej silnikowy 5W/40 benz/diesel 80 L 4-5L
3. Olej silnikowy 10W/40 benz/diesel 80 L 5L
4. Olej silnikowy 5W/30 benz/diesel 80 L 5L
5. Olej silnikowy 15W/40 benz/diesel 80 Szt./L 5L
6. Olej silnikowy SUPEROL CC30 180 Szt./L 5L
7. Olej hydrauliczny L-HŁ-46 400 L 5-20 L


8. Olej hydrauliczny HL-32 60 L 5-20 L
9. Smar MOBIL GREASE HXP 222 72 kg 0,4kg-20kg
10. Olej do prowadnicy łańcucha piły spalinowej 400 L 5L
11. Olej mieszalny do pił spalinowych 200 L 1L
12. Płyn do chłodnic 400 L 5-20 L

13. Zapach/odświeżacz powietrza 50 Szt. 7ml
14. Płyn do mycia szyb 40 Szt.
0,7L
15. Płyn do czyszczenia deski rozdzielczej 40 Szt. 0,7L
16. Płyn hamulcowy DOT-3 25 Szt. 0,5L
17. Płyn hamulcowy DOT-4 40 Szt. 0,5L
18. Olej do wspomagania 150 L 5L
19. Olej hydrauliczno- przekładniowy BOXOL-26 40 L 5-20 L
20. Płyn do spryskiwaczy zimowy 200 L 5L
21. Płyn do spryskiwaczy leni 200 L 5L
22. Woda destylowana 20 L 5L
23. Samostart do rozruchu i smarowania silników 20 Szt. 0,4 L
24. Odmrażacz do szyb 30 Szt. 0,7L
25. Dodatek do oleju napędowego 70 L 1L
26. Smar w aerozolu typu WD-40 40 Szt. 0,45L
27. Dodatek do ON A-DBLUE 550 L 18L

3. Wymagania dodatkowe : odbiór dostawy partiami, w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia przez osobę upoważnioną zapotrzebowania.

V. MIEJSCE DOSTAWY :
Zagościniec, ul. Asfaltowa 1, 05-200 Wołomin, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, w terminie do 28.12.2019 od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty z umowy.


VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie, Zagościniec ul Asfaltowa 1 05-200 Wołomin do dnia 02.01.2019 r. do godz. 10.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
dotyczy: dostawa artykułów eksploatacyjnych do samochodów, pojazdów i maszyn na potrzeby Starostwa Powiatu Wołomińskiego
• nie otwierać przed 02.01.2019 godz. 1100
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego

WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
Zagościniec ul. Asfaltowa 1, 05 – 200 Wołomin, pokój Nr 12, godz. 11.00

5. Sesja otwarcia ofert. bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu wyżej wymienionych informacji.

6. W wyniku dokonania oceny złożonych ofert wybrana zostanie oferta Dostawcy, który zaproponuje najniższą cenę za przedmiot dostawy, spełniający wymogi określone w zapytaniu ofertowym.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 21.12.2018 r., godz. 10.38
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 21.12.2018 r., godz. 10.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.12.2018 r., godz. 10.38Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 3026 razy.