Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty na konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnych w pasach dróg powiatowych w roku 2019

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Asfaltowa 1, 05 – 200 Zagościniec do dnia 19.12.2018. do godz. 13.00
I. Informacje wstępne

1. Zamawiający
Zamawiającym jest: Powiat Wołomiński
Adres: ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
faks: (22) 7870520
e-mail: wid@powiat-wolominski.pl

2. Numer postępowania
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: SPW.272.286. 2018
Oferenci we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.


II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji i napraw sygnalizacji świetlnych w pasach dróg powiatowych

Istniejące sygnalizacje
1 sygnalizacja świetlna pełna na skrzyżowaniu Al.. Armii Krajowej z ul. Sasina w Wołominie
2 sygnalizacja świetlna wzbudzana Armii Krajowej -przy szkole w Wołominie
3 sygnalizacja ostrzegawcza na skrzyżowaniu Załuskiego - przy szkole nr 3 w Kobyłce
4 znak aktywny D-6 na skrzyżowaniu Wolności - Lipowa w Zielonce
5 sygnalizacja świetlna wzbudzana na Marecka w miejscowości Zielonka
6 sygnalizacja świetlna pełna na skrzyżowaniu ul. Powstańców -- Wolności - Lipowa w Zielonce
7 sygnalizacja świetlna pełna na skrzyżowaniu Fabryczna - Ząbkowska w Markach
8 sygnalizacja świetlna pełna na skrzyżowaniu Armii Krajowej - Piłsudskiego w Wołominie
9 Sygnalizacja wzbudzana przy szkole podstawowej nr 2 ul Batorego w Ząbkach

Zakres konserwacji obejmuje
1. Utrzymanie urządzeń sygnalizacyjnych całodobowo w pełnej sprawności technicznej i użytkowej
2. Realizowanie programów sygnalizacyjnych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.
3. Zapewnienie prawidłowego działania układów zabezpieczeń kolizyjnych oraz jednoznacznego i czytelnego wyświetlania wszystkich sygnałów świetlnych.
4. Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej urządzeń energetycznych sygnalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
5. Zapewnienie konstrukcjom wsporczym odpowiednich stabilności, sztywności i jakości ich mocowania gwarantującą pełne bezpieczeństwo użytkownikom dróg.
6. Utrzymanie całodobowe stanowiska przyjmującego i rejestrującego zgłoszenia w "Księdze zgłoszeń" o wystąpieniu nieprawidłowości w pracy sygnalizacji oraz bezzwłocznie przekazywanie ich w celu usunięcia swoim służbom technicznym.
7. Prowadzenie "zeszytu kontroli sterownika", oraz rejestrowanie w nim informacji bieżącej konserwacji, zmianach programów i remontach.
8. Aktualizowanie na bieżąco dokumentacji technicznej sygnalizacji będącej przedmiotem umowy.
9. Dokonywanie co najmniej raz w roku pomiarów ochrony przeciwpożarowej przekazywanie wyników Zamawiającemu w terminie do 30 czerwca każdego roku.
10. Dokonywanie co najmniej raz w roku pomiaru rezystancji uziemień i pomiaru rezystancji izolacji kabla do przycisków dla pieszych – przekazanie wyników pomiaru Zamawiającemu w terminie do 30 czerwca każdego roku.
11. Pomalowanie raz na rok masztów MS i MSŁ na skrzyżowaniach objętych konserwacją (barwa ustalona i zatwierdzona przez zamawiającego) wg wskazań Zamawiającego.
12. Prowadzenie bieżącej oceny stanu technicznego urządzeń.
13. W przypadku awarii zasilania będącego w eksploatacji Zakładu Energetycznego natychmiast zawiadomić ZE i egzekwować jak najszybsze usunięcie awarii.
14. Naprawić nawierzchnię po robotach awaryjnych.
15.Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterek od momentu ich powstania w czasie:
a. sterownika w ciągu 8 godzin,
b. pozostałych usterek instalacji elektrycznych w ciągu 2 godzin.
c. naprawy sygnalizacji powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych i aktów wandalizmu
nastąpią w terminie 2 godzin od otrzymania zlecenia od Zamawiającego.
16. Umowa nie obejmuje kosztów zakupu i wymiany sterownika.

III. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

IV. Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:
- Formularz ofertowy
- Kosztorys ofertowy


V. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:
Powiat Wołomiński
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
faks: (22) 787 05 20
e-mail: wid@powiat-wolominski.pl
Dopuszcza się porozumiewanie drogą elektroniczną.
2. Osobami ze strony zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
1/ w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Waldemar Jeznach, pokój nr 26,
e-mail: w.jeznach@powiat-wolominski.pl

VI. Opis przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Asfaltowa 1, 05 – 200 Zagościniec.
do dnia 19.12.2018. do godz. 1300
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące:
- dane oferenta (nazwa, siedziba)
Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych w pasach dróg powiatowych w roku 2019
(tytuł przetargu)

nie otwierać przed 19.12.2018 r. godz.14.00
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie
Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie
05 – 200 Zagościniec, ul .Asfaltowa 1
pokój nr 26, dnia 19.12.2018 r. o godz. 14.00
5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.,


VIII. Załączniki
1. Formularz Ofertowy
2. Kosztorys Ofertowy
3. Istotne postanowienia umowy
4. Zakres czynności wykonywanych w ramach konserwacji sygnalizacji świetlnej


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 17.12.2018 r., godz. 11.20
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 17.12.2018 r., godz. 14.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.12.2018 r., godz. 14.31Katarzyna RutkowskaEdycja strony
17.12.2018 r., godz. 11.20Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2799 razy.