Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie na dostawę fabrycznie nowej wiertnicy spalinowej wraz ze świdrami do wykonywania otworów w gruncie

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 07.12.2018 r. do godz. 11.00
ZAPYTANIE OFERTOWE


I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Powiat Wołomiński
adres: ul. Prądzyńskiego 3,
05-200 Wołomin
telefon: (22) 787-43-01
e-mail: bzp@powiat-wolominski.pl

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Zapytanie ofertowe w formie ogłoszenia o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 €.

III. PODSTAWA PRAWNA
Regulamin udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.) ustawy nie stosuje się
do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro.

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania: dostawa fabrycznie nowej wiertnicy spalinowej wraz ze świdrami
do wykonywania otworów w gruncie:
a) wiertnica spalinowa fabrycznie nowa nieużywana, rok produkcji od 2018r.;
b) system zapłonu elektroniczny,
c) moc min. 2,6KM,
d) waga wiertnicy do 13kg,
e) możliwość zainstalowania świdrów od Ø 80 do Ø 250mm,
f) okres gwarancji min. 12m-cy,
g) przedłużka do świdra długości min. 30cm.,
h) świder tej samej firmy co wiertnica Ø 80 o długości min. 800mm,
i) świder tej samej firmy co wiertnica Ø 100 o długości min. 800mm,
j) świder tej samej firmy co wiertnica Ø 200 o długości min. 800mm,

Zamawiający wymaga, by Dostawca przekazał kompletne urządzenie wraz
z osprzętem, instrukcją obsługi, oryginalną kartą gwarancyjną do Wydziału Inwestycji
i Drogownictwa ul. Asfaltowa 1, Zagościniec (Powiat Wołomiński) na koszt własny
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 07.12.2018 r. do godz. 11.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres j.w
Oznakowanie oferty następujące:
1) dane oferenta (nazwa, siedziba)
dotyczy: dostawa nowej wiertnicy i świdrów na potrzeby Starostwa Powiatu Wołomińskiego,
2) nie otwierać przed 07.12.2018 r. godz. 13.00
3) Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4) Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego tj. Wydział Inwestycji
i Drogownictwa, Zagościniec ul. Asfaltowa 1, 05 – 200 Wołomin pokój Nr 24 godz. 1300.
5) Sesja otwarcia ofert. bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio
po odczytaniu wyżej wymienionych informacji.
6) W wyniku dokonania oceny złożonych ofert wybrana zostanie oferta Dostawcy, który zaproponuje najniższą cenę za przedmiot dostawy, spełniając wymogi określone.


w zapytaniu ofertowym.
Do oferty należy załączyć:

1. Formularz ofertowy,
2. Istotne postanowienia umowy.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 03.12.2018 r., godz. 10.24
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 03.12.2018 r., godz. 10.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.12.2018 r., godz. 10.24Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2752 razy.