Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie regulacji 50 studni rewizyjnych i 50 wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej na terenie Zielonki, Marek i Kobyłki.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, Zagościniec 05-200 Wołomin, ul. Asfaltowa 1 (kancelaria) do dnia 23.11.2018 do godz. 12:00
Wołomin, dnia 14.11.2018 r.
WID.711.4.270.2018.KPZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie regulacji 50 studni rewizyjnych i 50 wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej na terenie Zielonki, Marek i Kobyłki.

1. Zamawiający:
Powiat Wołomiński ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin
2. Przedmiot zamówienia:
1. W ramach zadania należy wyregulować wysokość wskazanych 50 studni rewizyjnych i 50 wpustów ulicznych w taki sposób, aby wierzch pokrywy żeliwnej włazu/kratki tworzył z nawierzchnią jezdni jednolitą płaszczyznę.
2. Zamawiający wymaga zastosowania technologii:
1) Wycięcie nawierzchni asfaltu (wyfrezowanie) wokół studni rewizyjnej / wpustu ulicznego kształcie okręgu, którego średnica będzie powiększona o 40cm/20cm
2) Demontaż pierścienia osadczego/kosza (rozkucie betonu).
3) Oczyszczenie podłoża.
4) Montaż (ustawienie na żądanej wysokości) nowego pierścienia/kosza (w przypadku gdy stary nie nadaje się do ponownego wbudowania) w szalunku na płycie betonowej (placku).
5) Zalanie otworu betonem szybko wiążącym.
6) Ułożenie warstwy z asfaltu na poprzednio wykonanym podłożu.
3. Na podstawie przyjętej technologii należy stworzyć kalkulację jednostkową regulacji studni i wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej stanowiącej podstawę do stworzenia oferty.
3. Terminy realizacji zamówienia:
Od momentu podpisania umowy do 19.12.2018 r.
4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Najkorzystniejszą ofertą jest ta oferta, która uzyska najwyższą łączną punktację z obu kryteriów.
Kryteria oceny oferty

1. Cena – cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem
2. Gwarancja


Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

Kryterium Waga kryterium
Cena 70 %
Gwarancja 30 %


Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Kryterium Sposób oceny kryterium
Cena cena najniższa / cena badana
* 100 punktów * 70%
Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące
liczona od daty odbioru końcowego
nie dłuższa niż 60 miesięcy 60 miesięcy– 100 punktów
od 60 do 48 miesięcy – 80 punktów
od 48 do 36 miesięcy – 60 punktów
od 36 do 24 miesięcy– 40 punktów
* 30%


5. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:
Krzysztof Prokopowicz - Inspektor w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa tel. 22 777 47 79 w. 24
6. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, wg załączonego formularza do zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
7. Istotne postanowienia umowy
zawiera załącznik nr 2 do zapytania tj. wzór umowy
8. Wymagania niezbędne dotyczące Wykonawcy:
1. posiadanie zasobów ludzkich i sprzętu umożliwiającego wykonanie zlecenia w umownym terminie.
2. Udzielenie gwarancji na wykonane roboty minimum 24 miesiące z możliwością jej wydłużenia, co jest dodatkowo punktowane przy wyborze oferty.
9. Miejsce oraz sposób i termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, Zagościniec 05-200 Wołomin, ul. Asfaltowa 1 (kancelaria) do dnia 23.11.2018 do godz. 12:00
2. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: jw.
Oznakowanie oferty:
dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Wykonanie regulacji 50 studni rewizyjnych i 50 wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej na terenie Zielonki, Marek i Kobyłki”.
UWAGA: nie otwierać przed 23.11.2018 r. godz. 12:00!!!
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert:
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
Zagościniec, 05-200 Wołomin, ul. Asfaltowa 1
Sala konferencyjna, dnia 23.11.2018 r. godz. 12:15

5. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże Dostawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
6. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana spośród ofert spełniających wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym z zaoferowaną najniższą ceną.
7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści
na stronie internetowej w miejscu ogłoszenia.

Do oferty należy obowiązkowo załączyć:
1. Oferta (załącznik nr 1).
2. Umowa (załącznik nr 2).
3. Formularz ofertowy (załącznik nr 3)


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 16.11.2018 r., godz. 15.15
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 19.11.2018 r., godz. 17.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.11.2018 r., godz. 17.08Katarzyna RutkowskaEdycja strony
19.11.2018 r., godz. 10.43Katarzyna RutkowskaEdycja strony
16.11.2018 r., godz. 15.15Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 3013 razy.