Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: „Prace związane z wycinką zakrzaczenia w pasie dróg powiatowych”

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Asfaltowa 1, 05-200 Zagościniec, kancelaria. do dnia 22.11.2018 r. godzina 12.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: „Prace związane z wycinką zakrzaczenia w pasie dróg powiatowych”. Zakrzaczenie porasta pas drogowy fragmentami ( nie stanowią ciągłości) odcinki po kilkadziesiąt lub kilkaset mb po jednej lub dwóch stronach drogi. Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien zapoznać się w terenie z zakresem prac dokonać tzw. oględzin, lustracji. W tabeli przedstawiono Nr dróg powiatowych, długości ciągów drogowych przy których należy przeprowadzić wycinkę, i uporządkować teren.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Asfaltowa 1, 05-200 Zagościniec, kancelaria. do dnia 22.11.2018 r. godzina 12.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: j.w
Oznakowanie oferty następujące:
Dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Wycinka zakrzaczenia przy drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego”
nie otwierać przed 22.11.2018 r. godz. 14.00
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie Zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Zagościniec ul. asfaltowa 1.
Pokój Nr 26, dnia 22.11.2018 r. o godz. 14.00
5. Sesja otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym potencjalnym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
1. Wypełniony i podpisany druk oferty z formularzem cenowym – Załącznik nr 1
2. Wypełnione i podpisane oświadczenie Oferenta – Załącznik nr 2

Osoba do kontaktu:
Wydział Inwestycji i Drogownictwa
Waldemar Majewski, Krzysztof Kornacki e-mail: wid@powiat-wolominski.pl

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Druk oferty - Załącznik nr 1
2. Druk oświadczenia - Załącznik nr 2
3. Istotne Postanowienia Umowy - Załącznik nr 3
4. Wykaz dróg /lokalizacja robót/ - Załącznik nr 4


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 16.11.2018 r., godz. 15.03
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 16.11.2018 r., godz. 15.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.11.2018 r., godz. 15.03Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2811 razy.