Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: wykonanie utwardzenia drogi powiatowej nr 2206W odcinek Krawcowizna – Kąty Czernickie- DK nr 50, gmina Strachówka o długości 1000mb, szer.6m, kruszywem łamanym frakcji 0-31,5mm, grubość wars

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05 – 200 Wołomin do dnia 06-11-2018 do godz. 12.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: wykonanie utwardzenia drogi powiatowej nr 2206W odcinek Krawcowizna – Kąty Czernickie- DK nr 50, gmina Strachówka o długości 1000mb, szer.6m, kruszywem łamanym frakcji 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05 – 200 Wołomin:
do dnia 06-11-2018 do godz. 12.00

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być dostarczone do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„wykonanie utwardzenia drogi powiatowej nr 2206W odcinek Krawcowizna – Kąty Czernickie- DK nr 50, gmina Strachówka.
„nie otwierać przed 06-11-2018 r. godz. 14.00”
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 6, dnia 06-11-2018 r. o godz. 14.00

5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.


Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 29.10.2018 r., godz. 15.14
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 29.10.2018 r., godz. 15.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.10.2018 r., godz. 15.14Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2958 razy.