Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup oraz dostawę 65,34 m2 (6 palet) kostki brukowej Imola Libet Colormix na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego – re

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Zagościniec, ul. Asfaltowa 1 (kancelaria) do dnia 31.10.2018 r., do godz. 13.00.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup oraz dostawę 65,34 m2 (6 palet) kostki brukowej Imola Libet Colormix na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego – remontu chodnika przed wejściem do namiotu w Chrzęsnem


Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.
Miejsce realizacji zamówienia: teren pałacu w Chrzęsnem, ul. Pałacowa 1, Chrzęsne, 05-240 Tłuszcz.

Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa 65,34 m2 (6 palet) kostki brukowej Imola Libet Colormix
Kolor: muszelkowy
Rodzaj powierzchni licowej: fakturowana
Grubość: 6 cm
Wymiary poszczególnych elementów (pakowane na jednej palecie):
 21,9x32,9 cm;
 32,9x32,9 cm;
 43,9x32,9 cm;
 54,9x32,9 cm.
Ilość na palecie: 10,89 m2


Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Zagościniec, ul. Asfaltowa 1 (kancelaria) do dnia 31.10.2018 r., do godz. 13.00.
2. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres jw.

Oznakowanie oferty:
dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Zakup oraz dostawa 65,34 m2 (6 palet) kostki brukowej Imola Libet Colormix kolor muszelkowy”
nie otwierać przed 31.10.2018 r., godz.13.30

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone dostawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert:
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie
05-200 Zagościniec, ul. Asfaltowa 1
Pokój nr 22, dnia 31.10.2018 r., godz. 13.30

5. Sesja otwarcia ofert:
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże Dostawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji.
6. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana spośród ofert spełniających wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym z zaoferowaną najniższą ceną.
7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej ofert Zamawiający umieści na stronie internetowej w miejscu ogłoszenia.


Do oferty należy załączyć:
1. Podpisane Istotne Postanowienia Umowy (Załącznik Nr 1)
2. Formularz ofertowy (Załącznik Nr 2)


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 23.10.2018 r., godz. 15.07
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 23.10.2018 r., godz. 15.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.10.2018 r., godz. 15.07Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 3077 razy.