Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie prosi o złożenie oferty „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do celów edukacyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie al. Armii Krajowej 38, 05-200 Wołomin”

Termin składania ofert: 25.10.2018r. godzina 12.00
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
w Wołominie aleja Armii Krajowej 38, 05-200 Wołomin zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

„Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do celów edukacyjnych
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie
al. Armii Krajowej 38, 05-200 Wołomin”


Termin składania ofert: 25.10.2018r. godzina 12.00

Oferta powinna zawierać wycenę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego.


Miejsce składania ofert: Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica Aleja Armii Krajowej 38, 05-200 Wołomin, tel. 22 776 39 54

Termin składania ofert: 25.10.2018r. godzina 12.00

Termin otwarcia ofert: 25.10.2018 r. godzina 14.00


Do oferty należy dołączyć:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty.
2. Formularz ofertowy wraz ze szczegółową wyceną oferowanego przedmiotu zamówienia zgodną ze specyfikacją zamawiającego (Załącznik Nr 1).
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2).
4. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 3).

Podstrony:

• Zapytanie ofertowe
• Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy
• Załącznik Nr 2- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
• Załącznik Nr 3- Projekt umowy
• Załącznik Nr 4- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 17.10.2018 r., godz. 14.54
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 17.10.2018 r., godz. 14.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.10.2018 r., godz. 14.55Katarzyna RutkowskaEdycja strony
17.10.2018 r., godz. 14.54Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 3152 razy.