Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty na wydzielenie pomieszczenia w istniejącej hali stalowej w Zagościńcu przy ulicy Asfaltowej 1

Termin i miejsce składania ofert: do godz. 12.00, 01.10.2018 r., Kancelaria, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.
Dodano formularz - unieważnienie wydzielenia archiwum w hali
Nr sprawy: SPW.273.198.2018

Zamawiający: Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
NIP: 125-09-40-609
e-mail: wid@powiat-wolominski.pl
tel.: 22 777-47-79


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia: „Wydzielenie pomieszczenia w istniejącej hali stalowej w Zagościńcu przy ulicy Asfaltowej 1”
2. Kod CPV: 45223100-7.
3. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy.
4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Wadium w wysokości: 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).
Wadium wnosi się w jednej z następujących form:
1) w pieniądzu,
2) w poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w kasie Starostwa w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, zaś do oferty załączyć kserokopię z potwierdzeniem przez kasę przyjęcia w depozyt.
Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: PKO BP SA 24 1020 1042 0000 8102 00 16 6942 z adnotacją: Wadium - „Wydzielenie pomieszczenia w hali stalowej w Zagościńcu”. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium.
6. Warunki udziału w postępowaniu:
1. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2. posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.
5. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
3. Kosztorys ofertowy;
4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.
6. Potwierdzenie wpłacenia wadium.
Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:
„Oferta na …(podać nazwę zamówienia)”;
„Nie otwierać przed … (podać datę i godzinę otwarcia ofert)”.
7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
8. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 12.00, 01.10.2018 r., Kancelaria, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.
9. Termin i miejsce otwarcia ofert: godz. 12.15, 01.10.2018 r., Sala Konferencyjna Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.
10. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski, inspektor WID.


11. Załączniki:
1. Obmiar – załącznik nr 1;
2. Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
3. Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5.
6. Opis przedmiotu zamówienia.
Zadanie polega na wydzieleniu pomieszczenia magazynowego w istniejącej hali magazynowo – garażowej ocieplonej. Pomieszczenie o wymiarach dł. 13,0 m, szer. 4,40, wys. 4,20 m. ma być wykonane z konstrukcji stalowej ocynkowanej (profil 4 cm), pokrytej płytą warstwową białą o gr. min. 5 cm. W pomieszczeniu należy zamontować 1 szt. drzwi stalowe o wym. 2,0 x 1,0 m, wentylator elektryczny z czasowym włącznikiem, oświetlenie – 6 opraw ledowych świetlówek oraz zamontować gniazdo elektryczne podwójne. Pomieszczenie będzie się składać z dwóch ścian oraz sufitu. Pozostałe dwie ściany będą stanowić ściany istniejącej hali. Pomieszczenie nie jest przeznaczone na stały pobyt ludzi.
Istniejąca hala magazynowo – garażowa ocieplona posiada energię elektryczną (230 V, 400 V), oświetlenie w postaci opraw ledowych, instalację alarmową, podłogę betonową.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 17.09.2018 r., godz. 15.58
Ostatnia aktualizacja:Beata Mizerska, data: 04.10.2018 r., godz. 15.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.10.2018 r., godz. 15.18Beata MizerskaEdycja strony
04.10.2018 r., godz. 15.18Beata MizerskaEdycja strony
17.09.2018 r., godz. 15.58Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 3084 razy.