Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na wykonanie pomiarów hałasu w środowisku

Miejsce i termin składania ofert: Prosimy o przesłanie oferty do dnia 20.07.2018 r. do godz. 1300, na poniższy adres e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl lub faksem na numer: 022 776 50 93
Wołomin, dnia 11.07.2018 r.
WOŚ.272.5.2018.TG


Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
NIP: 125-09-40-609
REGGON: 013269344
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
tel.: 22 787 43 01, fax: 22 776 50 93


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

1. Wykonanie pomiarów hałasu w środowisku.
I. Zakres zadania obejmuje:
a) Wykonanie pomiarów hałasu w środowisku:
- w porze dnia pomiędzy godziną 0600 a 2000, przy temperaturze powietrza powyżej 30⁰C,
- w porze nocnej (pomiędzy godziną 0100 a 0530), przy temperaturze powietrza powyżej 20⁰C,
w trzech punktach pomiarowych, usytuowanych na terenach nieruchomości zlokalizowanych po zachodniej stronie ul. Szarej w Wołominie, na odcinku około 50 metrów od skrzyżowania ul. Szarej z ul. Gryczaną w kierunku północnym, obejmujących pracę instalacji i urządzeń zakładu firmy „Beti” Produkcja Wyrobów Garmażeryjnych Beata Szulkowska, zlokalizowanej w Wołominie przy ul. Gryczanej 23, z uwzględnieniem hałasu impulsowego styczników załączających zasilanie agregatów chłodniczych oraz hałasu komunikacyjnego, w przypadku jego wystąpienia podczas pomiarów, generowanego przez środki transportu podczas dostaw i podczas załadunku z włączonymi agregatami chłodniczymi, a także przez pojazdy poruszające się po terenie zakładu.
Podczas pomiarów Wykonawca zobowiązany jest posługiwać się urządzeniami posiadającymi świadectwa legalizacji sprzętu pomiarowego oraz posiadać ww. świadectwa w celu umożliwienia zapoznania się z ich treścią osobom biorącym udział w przeprowadzaniu dowodu połączonego z wykonywaniem pomiarów hałasu;
Pomiar hałasu należy wykonać zgodnie z:
- Metodyką referencyjną wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego określoną w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014r. poz. 1542 ze zm.),
- Metodyką referencyjną wykonywania okresowych pomiarów hałasu impulsowego w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń określoną w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r. poz. 1542 ze zm.).
b) Opracowanie raportu z pomiarów hałasu;
- Raport z pomiarów hałasu zostanie opracowany zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia
i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366).
- Do raportu zostanie dołączona interpretacja wyników oraz uwierzytelniona kopia certyfikatu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 ze zm.).

2. Kod CPV: 90742200-2

3. Termin realizacji zamówienia:
a) do dnia 22 września 2018 r., przy czym termin wykonania pomiarów zostanie uzgodniony telefonicznie, w oparciu o dane dotyczące temperatur, określone w długoterminowej prognozie pogody. W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających wykonanie pomiarów w ww. wyznaczonym dniu, zostanie ustalony kolejny termin;
b) Raport zostanie sporządzony w wersji elektronicznej i papierowej (w trzech egz.) oraz dostarczony do siedziby Zamawiającego w terminie 14 dni od daty wykonania pomiarów.

4. Warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane pomiary i sporządzony raport, w wysokości ustalonej na podstawie ceny określonej w ofercie Wykonawcy. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze. Płatność nastąpi przelewem, w ciągu 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

5. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) posiadają akredytację w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 ze zm.), w zakresie wykonywania pomiarów hałasu w środowisku, akredytację w zakresie wykonywania pomiarów hałasu impulsowego oraz świadectwa legalizacji sprzętu pomiarowego; (ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o Oświadczenie oferenta dołączone do oferty).
b) posiadają wiedzę i doświadczenie zakresie wykonywania pomiarów hałasu:
- zapewniają wykonanie prac przez osoby przeszkolone w zakresie (ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o Oświadczenie oferenta dołączone do oferty wraz z podaniem ilości osób biorących udział w realizacji zadania, z wyszczególnieniem ich wykształcenia, przeszkolenia i doświadczenia),
- w ciągu ostatnich trzech lat wykonywali minimum trzy usługi w zakresie wykonywania pomiarów hałasu w środowisku;
(Wykonawca winien wykazać, że w ciągu trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał – zrealizował co najmniej dwie usługi w zakresie pomiarów hałasu w środowisku oraz jedną w zakresie pomiarów hałasu impulsowego, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem nazwy i danych zleceniodawcy, zakresu zamówienia, terminów wykonania oraz wartości, potwierdzonego stosownym dokumentem uprzedniego zleceniodawcy o należytym wykonaniu zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wykaz i dokumenty dołączone do oferty);
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia; (Wykonawca posiada niezbędne środki i sprzęt techniczny do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o dołączone do oferty oświadczenie oferenta oraz certyfikat akredytacji potwierdzający kompetencje do prowadzenia badań ujętych w zakresie akredytacji;
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie zamówienia; (ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o oświadczenie oferenta dołączone do oferty),
e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- wykaz zrealizowanych w ciągu ostatniego roku co najmniej trzech usług z zakresu wykonywania pomiarów hałasu w środowisku,
- referencje wystawione przez uprzednich zleceniodawców, potwierdzające należyte wykonanie zamówienia – min. 3 szt.,
- oświadczenie oferenta o spełnianiu wymogów udziału w postępowaniu dołączone do oferty,

7. Kryteria oceny ofert – znaczenie:
a) cena wykonania pomiarów hałasu wraz z opracowaniem raportu – 100 pkt,
Punktacja za ceny ofert odbędzie się według wzoru:

Najniższa cena oferty
Pc = ------------------------------------ x 100
Cena badanej oferty

8. Miejsce i termin składania ofert: Prosimy o przesłanie oferty do dnia 20.07.2018 r. do godz. 13:00, na poniższy adres e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl lub faksem na numer: 022 776 50 93.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 109 w dniu 20.07.2018 r. o godzinie 14:00.

10. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Tomasz Gumkowski, tel.: 22 787 43 01 wew. 124, e-mail: t.gumkowski@powiat-wolominski.pl;


11. Załączniki: formularz oświadczenia oferenta o spełnianiu wymogów udziału w postępowaniu.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 11.07.2018 r., godz. 15.29
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 11.07.2018 r., godz. 15.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.07.2018 r., godz. 15.49NieznanyEdycja strony
11.07.2018 r., godz. 15.47NieznanyEdycja strony
11.07.2018 r., godz. 15.45NieznanyEdycja strony
11.07.2018 r., godz. 15.43NieznanyEdycja strony
11.07.2018 r., godz. 15.41NieznanyEdycja strony
11.07.2018 r., godz. 15.40NieznanyEdycja strony
11.07.2018 r., godz. 15.39NieznanyEdycja strony
11.07.2018 r., godz. 15.37NieznanyEdycja strony
11.07.2018 r., godz. 15.34NieznanyEdycja strony
11.07.2018 r., godz. 15.33NieznanyEdycja strony
11.07.2018 r., godz. 15.31NieznanyEdycja strony
11.07.2018 r., godz. 15.31NieznanyEdycja strony
11.07.2018 r., godz. 15.29NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3236 razy.