Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej ul. Kochanowskiego w Ząbkach

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w kancelarii Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Asfaltowa 1, Zagościniec, 05 – 200 Wołomin do dnia 12.07.2018 r. do godz. 12.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej ul. Kochanowskiego w Ząbkach

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej ul. Kochanowskiego w Ząbkach p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4365W ul. Kochanowskiego w Ząbkach na odcinku od skrzyżowania z ul. Drewnicką do skrzyżowania z ul. Szpitalną (wraz z tymi skrzyżowaniami)”

W zakres dokumentacji wchodzi:
1. aktualizacja dokumentacji w zakresie dostosowania projektu do uzyskania decyzji ZRID, w tym: projekt budowlany i wykonawczy branża drogowa i sanitarna: kanalizacja deszczowa rozbudowa drogi na odcinku od 0+976,60 km do 1+436,08 km
2. aktualizacja stałej organizacji ruchu
3. uzyskanie w imieniu zamawiającego uzgodnień, opinii, opracowań oraz decyzji niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID,
4. wykonanie dokumentacji geotechnicznej,
5. wykonanie przedmiarów robót z podziałem na branżę: drogową i sanitarną
6. wykonanie kosztorysów inwestorskich z podziałem na branżę: drogową i sanitarną
7. wykonanie inwentaryzacji zieleni,
8. wykonanie podziałów 3 nieruchomości drogowych zlokalizowanych na skrzyżowaniu z ul. Drewnicką.
9. wykonanie Szczegółowych specyfikacji technicznych
10. przygotowanie materiałów do wniosku o zezwolenie ZRID wynikających z zapisów art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Opracowanie i uzyskanie w przypadku takiej konieczności uzgodnień, opinii, opracowań i decyzji niezbędnych do decyzji ZRID. Zakres prac projektowych zgodny jest z załączonym planem zagospodarowania terenu.

Projektant zobowiązany jest do uczestniczenia w naradach i spotkaniach oraz do przedstawiania zaawansowania prac na żądanie zamawiającego.

Szczegółowy zakres zamówienia musi obejmować:
1) przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym aktualizacji projektu,
2) wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych branżowych (zgodnie z warunkami technicznymi właścicieli poszczególnych mediów,
3) opracowanie dokumentacji geotechnicznej z rozpoznaniem warunków gruntowo – wodnych,
4) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (mapy do celów projektowych) niezbędnych do aktualizacji w/w projektu, uzyskania wszelkich opinii i uzgodnień, w tym opinia ZUD,
5) opracowanie kompletnej aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy drogi powiatowej, łącznie ze wszystkimi projektami branżowymi oraz ze wszystkimi załącznikami, decyzjami i uzgodnieniami warunkującymi otrzymanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykonaną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
6) opracowanie kompletnego projektu stałej organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami wymaganymi prawem i zatwierdzeniem projektu przez Powiatowego Inspektora Ruchu Drogowego.
7) Jednostka Projektowa ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.
8) Kserokopie lub skany przesłane drogą elektroniczną wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać do Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Wołominie, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Natomiast oryginały uzgodnień Jednostka Projektowa zobowiązana jest przekazać Zamawiającemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji;
9) dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji w zakresie określonym w pkt 1, na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty budowlane na podstawie tej dokumentacji, bez dodatkowych roszczeń finansowych;
10) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie:
⇒ stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
⇒ uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nadzór autorski sprawowany będzie nieodpłatnie w okresie wykonywania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych, nie dłużej jednak niż do zakończenia robót budowlanych, licząc do dnia protokólarnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego.

Wykonawca przeniesie prawa autorskie i zależne do dokumentacji, a ich zakres określi zawarta Umowa.

Oryginały uzgodnień Jednostka Projektowa zobowiązana jest przekazać Zamawiającemu, z czego:
1) Oryginały uzgodnień, decyzji, pozwoleń dotyczące uzgodnienia rozwiązań technicznych projektu powinny być załączone z pierwszym egzemplarzem dokumentacji;
2) Oryginały uzgodnień i opinii wymagane ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych powinny być załączone do wniosku o pozwolenie ZRID zgodnie z art. 11d. ustawy.


Ilościowy zakres zamówienia musi obejmować:
1) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego;
2) wykonanie map prawnych podziałowych niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID
3) dokumentacja geotechniczna wymagana prawem w zakresie przedmiotu umowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, warunkująca uzyskanie decyzji ZRID – w ilości 5 egz.,
4) opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji ZRID, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej –projekt budowlany w ilości 5 egz. oraz projekt wykonawczy w ilości 3 egz. na każdy z odcinków;
5) opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją, jeżeli takowe wystąpią – projekt budowlany w ilości 5 egz. oraz projekt wykonawczy w ilości 3 egz. na każdy z odcinków;
6) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu ( w oparciu o § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 oraz z 2016 r. poz. 314)) – w ilości 4 egz. i uzyskanie jego zatwierdzenia;
7) opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez Powiat zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją ZRID (w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)), przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie – w ilości 3 egz. na każdy z odcinków,
8) specyfikacje techniczne (ogólne i szczegółowe) wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego- w ilości 3 egz. na każdy z odcinków
9) przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie z podziałem na poszczególne branże – w ilości po 2 egz.,
10) opracowania wymienione powyżej w formie cyfrowej (płyta CD) – całość w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej (DOC, DWG, DGN, KST).
11) przygotowanie materiałów do wniosku o zezwolenie ZRID wynikających z zapisów art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Termin wykonania dokumentacji projektowej 20 grudnia 2018r.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w kancelarii Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Asfaltowa 1, Zagościniec, 05 – 200 Wołomin do dnia 12.07.2018 r. do godz. 12.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: j.w
Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej ul. Kochanowskiego w Ząbkach”
nie otwierać przed 12.07.2018 r. godz. 14.00”
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert:
W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Zagościniec ul. Asfaltowa 1
Pokój Nr 11, dnia 12.07.2018r. o godz. 14.00
5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty.

Osoba do kontaktu:
Wydział Inwestycji i Drogownictwa
Katarzyna Jóźwik – Tel. 22 777 47 81
k.jozwik@powiat-wolominski.pl

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik Nr 1 – druk oferty
2. Załącznik Nr 2 – istotne postanowienia umowy
3. Rys. 1 – zakres aktualizacji dokumentacji projektowej


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 05.07.2018 r., godz. 08.45
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.07.2018 r., godz. 08.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.07.2018 r., godz. 08.45NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3401 razy.