Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie prac remontowych przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku

Termin i miejsce składania ofert: 29.06.2018r., do godz. 10.00, Kancelaria, Wydział Inwestycji i Drogownictwa ul. Asfaltowa 1 Zagościniec
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:
Przedmiot zamówienia: „Wykonanie prac remontowych przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku ”

1. Termin realizacji zamówienia: 09.07.2018r- 20.08.2018r.

2. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.

3. Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.

4. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.
Oznakowanie oferty:
dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Wykonanie prac remontowych przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku ”
Nie otwierać przed 29.06.2018r. godz. 10.00

5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

6. Termin i miejsce składania ofert: 29.06.2018r., do godz. 10.00, Kancelaria, Wydział Inwestycji i Drogownictwa ul. Asfaltowa 1 Zagościniec

7. Termin i miejsce otwarcia ofert: 29.06.2018r., godz. 12.00, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, Zagościniec ul. Asfaltowa 1

8. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Mariola Domańska, podinspektor WID e-mail: wid@powiat-wolominski.pl. Tel. 22 777-47-79

9. Załączniki:
a) Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
b) Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
d) Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5.
e) Formularz cenowy -załącznik nr 6;

10. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej -opaska i chodnik -126.00m²
2. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV -126.00m²
3. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ponowne ułożenie -opaska i chodnik -126.00m²
4. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – schodek -3,40 m²
5. Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wjazd -120.00m²
6. Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej -68.00m
7. Mechaniczne wykonanie koryta wjazdu w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm -120.00m²
8. Warstwy odsączające z piasku w korycie wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 10cm- gr. 22cm -podjazd -120.00m²
9. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1cm grubości po zagęszczeniu -20cm wjazd -120.00m²
10. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -ponowne ułożenie -wjazd -120.00m²
11. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -68.00m
12. Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km -10.500m³
13. Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m -19.500 m³
14. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm Rury PVC kielichowe fi 110mm - 23.000m
15. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm, Rury PVC kielichowe fi 200 - 55.000m
16. Zasypanie wykopów ziemią z ukopów - 18.000m³
17. Studzienki rewizyjne przepływowe DN 400 - śr. z włazem plastikowym - 8.000szt.
18. Montaż osadników rynnowych dolnych do istniejących rur spustowych w kolorze brązowym - 6.000szt.
19. Wycinka fragmentu elewacji wraz ze styropianem do głębokości muru w celu zidentyfikowania przyczyny pękania elewacji, uzupełnieniem ubytku w elewacji powstałego podczas wycinki - 4.500m²
20. Uzupełnienie tynków zewnętrznych akrylowych - 7.000m²
21. Rozbiórka pokrycia z blachodachówki - w celu zidentyfikowania przyczyny przeciekania wody do wewnątrz budynku -6.000 m²
22. Naprawa pokrycia dachowego z blachodachówki - po zidentyfikowania przyczyny przeciekania wody -6.000 m²
23. Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy powlekanej -3.000 m²
24. Wykonanie uzupełnień obróbki blacharskiej poprzez montaż profili stalowych o wym. 3cm x 5cm wg rysunku montażowego -2.000mb
25. Naprawa rur spustowych przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków o długości do 1.0 m z blachy powlekanej -3.000m
26. Rury spustowe z PVC okrągłe o śr. 110 mm w kolorze brązowym -3.000m
27. Trójnik PVC do rury spustowej fi 110mm w kolorze brązowym -1.000szt.
28. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności -409.520m²
29. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -farba lateksowa, odporna na zmywanie, kolor do ustalenia z Użytkownikiem -409.520m²


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 19.06.2018 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 19.06.2018 r., godz. 14.58
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 19.06.2018 r., godz. 15.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.06.2018 r., godz. 15.00NieznanyEdycja strony
19.06.2018 r., godz. 14.58NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3251 razy.