Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zaproszenie do złożenie oferty - Remont ZSE Wołomin

Termin i miejsce składania ofert: do godz. 12.00, 26.06.2018 r., Kancelaria, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia: „Roboty remontowe w ZSE w Wołominie przy al. Armii Krajowej 38”
2. Kod CPV: 45214220-8 .
3. Termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2018 r.
4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.
6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
c) Kosztorys ofertowy;
d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
e) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.
Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:
„Oferta na …(podać nazwę zamówienia)”;
„Nie otwierać przed … (podać datę i godzinę otwarcia ofert)”.
7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
8. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 12.00, 26.06.2018 r., Kancelaria, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.
9. Termin i miejsce otwarcia ofert: godz. 12.15, 26.06.2018 r., Sala Konferencyjna Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.
10. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski, inspektor WID.
11. Załączniki:
a) Obmiar – załącznik nr 1;
b) Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
c) Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
e) Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5.
12. Opis przedmiotu zamówienia.
Roboty remontowe do wykonania w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie:
1. Odnowienie zawilgoconych miejsc klatki schodowej.
2. Remont kompleksowy toalety damskiej i męskiej (wymiana płytek podłogowych i ściennych, malowanie, montaż umywalek, ustępów, luster itp.)
3. Malowanie dużej sali lekcyjnej.
4. Wymiana 10 sztuk opraw oświetleniowych LED na budynku.
5. Montaż daszku (Rama stalowa, pokrycie z poliwęglanu) nad bocznym wejściem do szkoły.
6. Remont schodków wejściowych do bocznego wejścia szkolnego (wymiana płytek na płytki klinkierowe).
………………………………
Podpis osoby upoważnionej…..


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Beata Mizerska, data: 13.06.2018 r., godz. 12.25
Ostatnia aktualizacja:Beata Mizerska, data: 13.06.2018 r., godz. 13.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.06.2018 r., godz. 13.12Beata MizerskaEdycja strony
13.06.2018 r., godz. 12.25Beata MizerskaDodanie strony

Strona oglądana: 3070 razy.