Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniach archiwalnych w budynku Starostwa Powiatowego w Radzyminie

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Zagościniec, ul. Asfaltowa 1 (kancelaria) do dnia 18.06.2018 r., do godz. 13:00.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniach archiwalnych w budynku Starostwa Powiatowego w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8 oraz demontaż istniejących regałów w budynku przy ul. Komunalnej 8 w Radzyminie i ich montaż w pomieszczeniu magazynowym przy ul. Asfaltowej 1 w Zagościńcu

Termin realizacji zamówienia: 40 dni od dnia podpisania umowy

Miejsce realizacji zamówienia: budynek Starostwa Powiatowego w Wołominie
przy ul. Komunalnej 8, 05-250 Radzymin oraz pomieszczenie magazynowe budynku Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Asfaltowej 1,
05-200 Zagościniec

Opis przedmiotu zamówienia:
1. dostawa i montaż regałów przesuwnych w dwóch pomieszczeniach archiwalnych w budynku Starostwa Powiatowego w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8 w Radzyminie;

2. demontaż istniejących regałów z budynku Starostwa Powiatowego w Radzyminie
przy ul. Komunalnej 8 w Radzyminie oraz ich montaż w pomieszczeniu magazynowym
przy ul. Asfaltowej 1 w Zagościńcu.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowi załącznik nr 1 do

Materiały niezbędne do wykonania zamówienia zabezpiecza wykonawca, ich wartość należy wkalkulować w ofercie cenowej.

W oferowanej cenie należy również uwzględnić wszelkie czynności i koszty wynikające
z technologii robót, związane z realizacją zadania, a niewymienione w specyfikacji.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Zagościniec, ul. Asfaltowa 1 (kancelaria) do dnia 18.06.2018 r., do godz. 13:00.


2. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: jw.
Oznakowanie oferty:
dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Oferta na dostawę i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniach archiwalnych w budynku Starostwa Powiatowego w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8 oraz demontaż istniejących regałów w budynku przy ul. Komunalnej 8 w Radzyminie i ich montaż w pomieszczeniu magazynowym przy ul. Asfaltowej 1 w Zagościńcu”
nie otwierać przed 18.06.2018 r., godz. 13:00”.

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

4. Miejsce otwarcia ofert:
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE
05-200 Zagościniec, ul. Asfaltowa 1
Pokój nr 22, dnia 18.06.2018 r., godz. 14:00.


5. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże Wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

6. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana spośród ofert spełniających wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym z zaoferowaną najniższą ceną.

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści
na stronie internetowej w miejscu ogłoszenia.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz ofertowy.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 07.06.2018 r., godz. 15.39
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 07.06.2018 r., godz. 15.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.06.2018 r., godz. 15.41NieznanyEdycja strony
07.06.2018 r., godz. 15.39NieznanyEdycja strony
07.06.2018 r., godz. 15.39NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3036 razy.