Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej linii światłowodowej między budynkami starostwa ul. Prądzyńskiego 3 oraz budynkiem przy ul. Powstańców 8/10 w Wołominie

termin składania ofert 13.02.2018 r. do godz. 12.00
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:
1. Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej linii światłowodowej między budynkami Starostwa przy ul. Prądzyńskiego 30 oraz przy ul. Powstańców 8 w Wołominie”

2. Kod CPV: 32562300-3
3. Termin realizacji zamówienia: 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.
6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.
d) Wykaz prac projektowych – załącznik nr 7;
e) Referencje wykonania co najmniej dwóch projektów w zakresie projektowania instalacji teletechnicznych na łączną kwotę brutto min. 5000,00 zł.

Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:
„Oferta na …(podać nazwę zamówienia)”;
„Nie otwierać przed … (podać datę i godzinę otwarcia ofert)”.
7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
8. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 12.00, 13.02.2018 r., Kancelaria, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.
9. Termin i miejsce otwarcia ofert: godz. 12.15, 13.02.2018 r., Sala Konferencyjna Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.

10. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski, inspektor WID.
11. Załączniki:
a) Obmiar – załącznik nr 1;
b) Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
c) Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
e) Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5.
12. Opis przedmiotu zamówienia.
Należy zaprojektować połączenie światłowodowe między budynkami Starostwa Powiatowego przy ulicy Prądzyńskiego 3 (działka nr 165/5) oraz przy ulicy Powstańców 8 (działka nr 206, jednostka ewidencyjna: 143412_4-Wołomin – miasto; obręb: 0028).
Linia (ziemna lub napowietrzna) ma służyć jako połączenie do przesyłu danych między serwerami znajdującymi się w budynkach (odległość między budynkami w linii prostej przez działki należące do Gminy Wołomin wynosi ok. 120 m).
Przewiduje się jedną parę kabli oraz drugą parę jako zapas (z istotnych powodów liczba kabli może się zmienić w trakcie projektowania). Zaprojektować należy wszystkie roboty, które będą konieczne do prawidłowego funkcjonowania światłowodu (m.in.: linia między budynkami, wejścia do budynków, rozprowadzenie kabla wewnątrz budynków i do serwerowni, rozszycie w szafach).
W budynku przy ulicy Powstańców 8 należy zaprojektować dodatkowo zapas kabla w celu doprowadzenia (w przyszłości) światłowodu do drugiej serwerowni znajdującej się na parterze w tymże budynku.
Odnośnie dostępności projektów budynków: dostępny jest projekt inwentaryzacji budynku przy ulicy Prądzyńskiego 3 oraz projekt rozbudowy nowej części budynku przy ulicy Powstańców 8; niestety nie ma dostępu do projektu starej części budynku przy ulicy Powstańców 8, gdzie jest usytuowana serwerownia.
Działki leżące między ww. działkami:
1. Własność Gminy Wołomin: działki nr 168/7; 168/8 ; 168/9 ; Jednostka ewidencyjna: 143412_4-Wołomin – miasto; obręb: 0028.
2. Własność Powiatu Wołomińskiego: działki nr 207 ; 168/1; Jednostka ewidencyjna: 143412_4-Wołomin – miasto; obręb: 0028.
3. Własność Skarbu Państwa (zarządca – Sąd rejonowy): działki nr 166 ; 167 ; 169/1 ; 169/2; Jednostka ewidencyjna: 143412_4-Wołomin – miasto; obręb: 0028.
Uzyskaniem zgody od Gminy Wołomin na przeprowadzenie kabla zajmuje się Powiat Wołomiński. Nie bierze się pod uwagę uzyskania zgody od Skarbu Państwa, ponieważ może to trwać bardzo długo i być nieskuteczne.
Obowiązki jednostki projektowej: wykonanie koncepcji projektu i uzyskanie pisemnego zatwierdzenia ze Strony Zamawiającego, sporządzenie projektu budowlanego i projektów wykonawczych, uzyskanie mapy do celów projektowych, ZUD (jeśli będzie potrzebny), uzyskanie wszystkich pozostałych uzgodnień, sporządzenie kosztorysu i przedmiaru robót budowlanych.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 29.01.2018 r., godz. 15.42
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 30.01.2018 r., godz. 11.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.01.2018 r., godz. 11.47Katarzyna RutkowskaEdycja strony
29.01.2018 r., godz. 15.42Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 3011 razy.