Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: „Dwukrotne mechaniczne koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gmin Jadów, Strachówka”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:

„Dwukrotne mechaniczne koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gmin Jadów, Strachówka”

Miejsce przeznaczone do koszenia Koszenie o szer. minim. 1mb. Strony jezdni Długość obustronnego koszenia poboczy jezdni [m]
Gmina Jadów


Drogi:
4339W Puste Łąki - Urle - Jadów 10100 2 19250
4340W Urle - Kukawki - Strachów 6800 2 13600
4341W Nowinki - Szewnica - Urle 2600 2 5200
4342W Jadów - Dębe - - -
4343W Borzymy - Starowola - Podłęże 8700 2 16600
4344W Jadów - Myszadła - Jaczew 7000 2 13100
4345W Myszadła - Kupce - Bale 3190 2 6380
4347W Jadów - Borki 1800 2 3600
4328W Sulejów - Wujówka - Piaski 6225 2 12450
4330W Sulejów - Jadów - do drogi 636 8133 2 16266
RAZEM: 54548 106446
Gmina Strachówka, drogi:
br numeru Trawy - Józefów - Młynisko - Warmiaki 6500 2 13000
4346W Strachówka - Annopol 4500 2 8600
4347W Borki - Jadwisin - droga Nr 50 2780 2 5560
4328W Strachówka - Osęka - Pniewnik 7875 2 14550
4329W DK Nr 50 - Równe - Białki 6150 2 12300
br numeru DK Nr 50 - Kąty Wielgi - Krawcowizna - do DK Nr 50 - - -
RAZEM: 27805 54010
ŁĄCZNIE SUMA KILOMETRÓW KOSZENIA WYMIENIONYCH ODCINKÓW WYNOSI: 82353 160456

DWUKROTNE KOSZENIE ( pierwsze + drugie ) 160456 x 2 = 320912 mb

Mechaniczne koszenie poboczy Zleceniodawca rozumie jako:
1. Wykoszenie poboczy na szerokości min. 1 mb.
2. Wykoszenie poboczy wraz z rowem przydrożnym
3. Wykoszenie poboczy wraz ze skarpami . Pierwsze koszenie okres wiosenny, drugie okres letni .
Zaleca się, aby wykonawca przed przystąpieniem do wyceny robót dokonał wizji lokalnej w terenie objętym przedmiotem zamówienia, a także zapoznał się z istotnymi postanowieniami umowy, w celu uniknięcia nieprawidłowości w wycenie.


Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 02 .02.2018 r. do godz. 12:00

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w

Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)

„Dwukrotne mechaniczne koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gmin Jadów, Strachówka”

nie otwierać przed 02.02.2018 r. godz. 14:00”

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

4. Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Zagościniec ul. Asfaltowa 1
Pokój Nr26 , dnia 02.02.2018 r. o godz. 14:00

5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty (Załącznik Nr 1),
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 2).
3. Potwierdzenie iż sprzęt którym będą wykonywane prace jest ubezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Osoba do kontaktu:
Krzysztof Łoniewski
Waldemar Majewski
Wydział Inwestycji i Drogownictwa – Tel. 22 777-47-79 (do 83)


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 16.01.2018 r., godz. 14.56
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 16.01.2018 r., godz. 14.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.01.2018 r., godz. 14.57Katarzyna RutkowskaEdycja strony
16.01.2018 r., godz. 14.56Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 3393 razy.