Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty na „Opracowanie Programu Funkcjonalno –Użytkowego oraz dwuwariantowej koncepcji architektonicznej budynku administracyjnego dla potrzeb urządzenia biura i archiwum Starostwa Powiatowego w Wołominie

Termin i miejsce składania ofert: 24.11.2017r., do godz. 12.00, Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3
Nr sprawy: SPW.273.255.2017
Zamawiający: Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
NIP: 125-09-40-609
e-mail: wid@powiat-wolominski.pl
tel.: (22)787-05-20, 787-09-21, 776-19-40

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:
1. Przedmiot zamówienia: „Opracowanie Programu Funkcjonalno –Użytkowego oraz dwuwariantowej koncepcji architektonicznej budynku administracyjnego dla potrzeb urządzenia biura i archiwum Starostwa Powiatowego w Wołominie wraz z zagospodarowaniem terenu i parkingiem podziemnym”


2. Kod CPV: 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
3. Termin realizacji zamówienia: – 6 tygodni po dostarczeniu przez Zamawiającego Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.
6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
c) Istotne Postanowienia Umowy – załącznik nr 3;
d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
e) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5;
f) Wykaz prac projektowych – załącznik nr 7.
Oznakowanie oferty:
dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Opracowanie Programu Funkcjonalno –Użytkowego oraz dwuwariantowej koncepcji architektonicznej budynku administracyjnego dla potrzeb urządzenia biura i archiwum Starostwa Powiatowego w Wołominie wraz z zagospodarowaniem terenu i parkingiem podziemnym”
Nie otwierać przed 24.11.2017r. godz. 12.00
7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
8. Termin i miejsce składania ofert: 24.11.2017r., do godz. 12.00, Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
9. Termin i miejsce otwarcia ofert: 24.11.2017r., godz. 14.00, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1A.
10. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Mariola Domańska, inspektor WID e-mail: wid@powiat-wolominski.pl. ,776-19-40 wew.14,15


11. Załączniki:
a) Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
b) Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
d) Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5;
e) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6;
f) Wykaz prac projektowych – załącznik nr 7.
12. Opis przedmiotu zamówienia.

Opracowanie Programu Funkcjonalno –Użytkowego oraz dwuwariantowej koncepcji architektonicznej budynku administracyjnego dla potrzeb urządzenia biura i archiwum Starostwa Powiatowego w Wołominie wraz z zagospodarowaniem terenu i parkingiem podziemnym”. Szczegółowy zakres stanowi opis przedmiotu zamówienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 13.11.2017 r., godz. 11.40
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 13.11.2017 r., godz. 11.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.11.2017 r., godz. 11.41Katarzyna RutkowskaEdycja strony
13.11.2017 r., godz. 11.40Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 9581 razy.