Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: 978 szt. nowych znaków drogowych

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 03.11.2017 r. do godz. 12.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: 978 szt. nowych znaków drogowych w grupie wielkości średniej według wykazu (załącznik nr 2). Znaki drogowe spełniają następujące parametry: jednostronne na podkładzie z blachy Zn 1,25mm z podwójnie giętą krawędzią otwartą, lico z folii odblaskowej, która posiada aktualny certyfikat CE na zgodność z normą PNEN 12899-1 oraz winna posiadać gwarancję trwałości przy zastosowaniu folii I- generacji 7 lat licząc od 2017 r., a przy zastosowaniu folii II-generacji 10 lat licząc od 2017 roku, ze stalowymi profilami usztywniająco-montażowymi wraz z obejmami mocującymi do słupków Ø 2”. Znaki wykonane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03-07-2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach ( Dz. U. z 2003r. poz. 2181 z późn. zm). Dostawa znaków nastąpi do siedziby Wydziału Inwestycji i Drogownictwa przy ul. Asfaltowej 1 w Zagościńcu, gmina Wołomin, własnym transportem i na własny koszt.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 03.11.2017 r. do godz. 1200
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
• „WYKONANIE I DOSTAWA ZNAKÓW DROGOWYCH”
nie otwierać przed 03.11.2017 r. godz. 1400
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: pokój nr 6
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1A
Dnia 03.11.2017 r. o godz.1400
Osoba do kontaktu: Waldemar Majewski tel. 519-375-781, Waldemar Jeznach tel. 602 267 658
5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.


Do oferty należy załączyć:
1. Ofertę,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1)
3. Formularz ofertowy (załącznik nr 2)
4. Wykaz znaków (załącznik nr 3)


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 25.10.2017 r., godz. 13.23
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 25.10.2017 r., godz. 13.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.10.2017 r., godz. 13.23Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 9098 razy.