Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty na pracach związanych z wycinką drzew w pasach drogowych, usunięciem karp, zasypaniem ziemią i zagęszczeniem terenu po usuniętych karpach ( ewentualnie frezowanie, 10 cm.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 30-10-2017 r. do godz. 13.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

Prace związane z wycinką drzew w pasach drogowych, usunięciem karp, zasypaniem ziemią i zagęszczeniem terenu po usuniętych karpach ( ewentualnie frezowanie, 10cm. poniżej terenu), wycinka konarów drzew w skrajniach drogowych oraz wywiezienie drewna z pasa drogowego dróg powiatowych, na terenie Powiatu Wołomińskiego. Pozyskany materiał drzewny, może być wykorzystany do celów energetycznych. Wykonawca pozyskany materiał, zagospodaruje we własnym zakresie.


WYKAZ DRZEW DO WYCIĘCIA
Lp. Gmina (lokalizacja drzew) Ilość szt. Gatunek drzew (obwód w cm. )

1 Gmina Dąbrówka
Cisie Kuligów Dąbrówka
1szt 4 szt 3 szt
Topola 285cm Topola po 300 cm Robinia akacjowa 140, 150, 205 cm
2 Gmina Radzymin

ul. POW nr 23
Ul. Kard. S. Wyszyńskiego Zawady – Radzymin droga 4306W Zwierzyniec droga 4356W

2 szt 1 szt 5 szt 4 szt

Jesion 210 cm, 275 cm
Jesion 130 cm Topola 460, 370, 320, 330, 370 cm
Brzoza 114, 116cm Akacja 215, 117 cm
3Gmina Wołomin

ul. Armii Krajowej ul. Wileńska
1szt 2szt
Dąb 315 cm
Kasztanowiec 165 cm, 149 cm,


4 Wycinka konarów drzew droga 4314W i 4351W Majdan - Poświętne - Międzyleś
(tylko wskazane konary o obw. 40 – 70cm) 20szt
5 Gmina Poświętne
m. Ręczaje Polskie m. Cygów m. Międzyleś 2 szt 3 szt 6 szt
Kasztanowiec 220, 258 cm Wierzba potrójna 104, 110 i 170 cm Wierzby 170cm,(160,85,140cm), 125cm, 130cm, (110,115cm)
Razem: 34 drzewa i 20 konarów drzew

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 30-10-2017 r. do godz. 13.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w

Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
Wycinka ,usunięcie drzew i konarów oraz karp przy drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego
nie otwierać przed 30-10-2017 r . do godz. 14.00”
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 6, dnia 30-10-2017 r. o godz. 14.00
5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1)


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 20.10.2017 r., godz. 15.16
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 20.10.2017 r., godz. 15.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.10.2017 r., godz. 15.17Katarzyna RutkowskaEdycja strony
20.10.2017 r., godz. 15.16Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 9351 razy.