Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Udostępnianie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy przesłać na następujący adres e-mail:


e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.plZarządzenie Starosty nr 149.2017 w sprawie: ustalenia wysokości dodatkowych kosztów związanych z udostępnianiem informacji publicznej


Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.


Zgodnie z tym zapisem, w Biuletynie Informacji Publicznej nie zostały udostępnione:

 • informacje (dokumenty), które otrzymały klauzulę informacji niejawnych

  Wg ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych(Dz.U.Nr 182, poz. 1228) informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby na zajmowanym stanowisku albo innej zleconej pracy.

  Zgodę na udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową może wyrazić na piśmie kierownik jednostki organizacyjnej, wyłącznie w odniesieniu do informacji wytworzonych w tej jednostce.

  Wyrażenie zgody na udostępnienie informacji niejawnych nie oznacza zmiany lub zniesienia klauzuli tajności oraz musi określać zakres podmiotowy i przedmiotowy udostępnienia.


 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnychw Starostwie Powiatowym w Wołominie: Małgorzata Jeznach.tel. (22) 787-43-01, 03, lub 04 wew. 146, adres e-mail: poin@powiat-wolominski.pl


 • inne informacje, których udostępnienie, zgodnie z niektórymi ustawami, podlega ograniczeniu (np. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).


  Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej: informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

  Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

  Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w w/w terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

  Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

  Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.


 • Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Pazio, data: 16.03.2003 r.
  Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 16.06.2003 r., godz. 10.46
  Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 03.03.2020 r., godz. 10.20
  Rejestr zmian:
  CzasAdministratorOpis zmiany
  03.03.2020 r., godz. 10.20Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
  03.08.2017 r., godz. 15.15NieznanyEdycja strony
  03.08.2017 r., godz. 15.13NieznanyEdycja strony
  23.04.2014 r., godz. 15.01Katarzyna RutkowskaEdycja strony
  23.04.2014 r., godz. 15.00Katarzyna RutkowskaEdycja strony
  30.04.2013 r., godz. 11.44NieznanyEdycja strony
  30.04.2013 r., godz. 11.41NieznanyEdycja strony
  30.04.2013 r., godz. 11.39NieznanyEdycja strony
  30.04.2013 r., godz. 11.15NieznanyEdycja strony
  30.04.2013 r., godz. 11.14NieznanyEdycja strony
  21.03.2013 r., godz. 12.40NieznanyEdycja strony
  21.03.2013 r., godz. 12.27NieznanyEdycja strony
  28.12.2012 r., godz. 10.17Katarzyna PazioEdycja strony
  27.01.2012 r., godz. 09.13Katarzyna RutkowskaEdycja strony
  21.10.2011 r., godz. 15.04NieznanyEdycja strony
  21.10.2011 r., godz. 15.03NieznanyEdycja strony
  21.10.2011 r., godz. 15.03NieznanyEdycja strony
  21.10.2011 r., godz. 15.02NieznanyEdycja strony
  20.09.2010 r., godz. 11.11NieznanyEdycja strony
  20.09.2010 r., godz. 11.08NieznanyEdycja strony
  01.09.2006 r., godz. 09.00Katarzyna PazioZmieniono Pełnomocnika ds. Ochrony Inf. Niejawnych i Kierownika Kancelarii Tajnej.
  16.06.2003 r., godz. 10.46Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

  Strona oglądana: 75728 razy.