Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zaproszenie do złożenia oferty na wymianę paneli ogrodzeniowych przy boisku ZSO w Radzyminie

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 04.11.2016 r., godz. 11.20
Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
NIP: 125-09-40-609
REGON: 013269344
e-mail: wid@powiat-wolominski.pl
tel.: (22)787-05-20, 787-09-21, 776-19-40
fax: (22) 776-50-93


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia: „Wymiana paneli ogrodzeniowych przy boisku ZSO w Radzyminie”.
2. Kod CPV: 45342000-6.
3. Termin realizacji zamówienia: czternaście dni od daty podpisania umowy.


4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.
6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
c) Kosztorys ofertowy;
d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
e) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.
Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:
„Oferta na …(podać nazwę zamówienia)”;
„Nie otwierać przed …” (podać datę i godzinę otwarcia ofert)”.

7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
8. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 11.20, 4.11.2016 r., Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
9. Termin i miejsce otwarcia ofert: godz. 11.30, 4.11.2016 r., Sala Konferencyjna, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
10. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski.11. Załączniki:
a) Obmiar – załącznik nr 1;
b) Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
c) Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
e) Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5.
12. Poniżej opis przedmiotu zamówienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Beata Mizerska, data: 28.10.2016 r., godz. 15.26
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 28.10.2016 r., godz. 15.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.10.2016 r., godz. 15.48Katarzyna RutkowskaEdycja strony
28.10.2016 r., godz. 15.47Katarzyna RutkowskaEdycja strony
28.10.2016 r., godz. 15.26Beata MizerskaDodanie strony

Strona oglądana: 3566 razy.