Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia za wysokie osiągnięcia sportowe

UCHWAŁA NR XIV - 158/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2015 r.


w sprawie zasad, trybu przyznawania, rodzaju oraz wysokości nagród i wyróżnień za wysokie osiągnięcia sportowe

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2014r . poz. 715, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1


1. Uchwala się Zasady, tryb przyznawania, rodzaje oraz wysokość nagród i wyróżnień za wysokie osiągnięcia sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, stanowiące załącznik do uchwały.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na cele określone w ust. 1 będzie określana corocznie w dziale 926, rozdziale 92695 budżetu Powiatu Wołomińskiego.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3


Traci moc Uchwała Nr XIV-102/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podstrony:
  • Załącznik
    Zasady, tryb przyznawania, rodzaje oraz wysokość nagród i wyróżnień za wysokie osiągnięcia sportowe.
  • Wniosek
    o przyznanie nagrody i wyróżnienia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 17.10.2016 r., godz. 15.23
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 13.12.2016 r., godz. 10.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.12.2016 r., godz. 10.35NieznanyEdycja strony
13.12.2016 r., godz. 10.35NieznanyEdycja strony
17.10.2016 r., godz. 15.23NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3295 razy.