Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na usługę znakowania przebiegu trasy szlaku rowerowego w ramach operacji pt. „Oznakowanie przebiegu tras wycieczkowych na terenie powiatu wołomińskiego – Szlak rowerowy” w ramach działania

Oferty należy składać w terminie do dnia 24 listopada 2014 r., godz. 14.00,
ZAPYTANIE OFERTOWE


Usługa znakowania przebiegu trasy szlaku rowerowego w ramach przedsięwzięcia pt. „Oznakowanie przebiegu tras wycieczkowych na terenie powiatu wołomińskiego – Szlak rowerowy”

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na usługę znakowania przebiegu trasy szlaku rowerowego w ramach operacji pt. „Oznakowanie przebiegu tras wycieczkowych
na terenie powiatu wołomińskiego – Szlak rowerowy” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013.

I. Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest oznakowanie przebiegu trasy szlaku rowerowego o długości około 65 km
w ramach przedsięwzięcia pt. „Oznakowanie przebiegu tras wycieczkowych na terenie powiatu wołomińskiego – Szlak rowerowy”.
Długość szlaku – koło 65 km. Szlak prowadzi od Ossowa poprzez Klembów, Ostrówek, południową i wschodnią część powiatu, kończąc się w Urlach.

II. Zakres zamówienia:
Zamówienie obejmuje sfinalizowanie uzgodnień z zarządcami dróg oraz wykonanie oznakowania około 65 km szlaku rowerowego w terenie, zgodnie z przebiegiem wskazanym przez Zamawiającego (trasa przebiegu szlaku czarnego, nazwanego na załączonej mapie „LGD”
z początkiem w Ossowie koło Wołomina) zgodnie z wytycznymi PTTK.

III. Kryteria oceny ofert
1. Cena – 60%;
2. Termin wykonania – 40 % (nie dłuższy niż 4 tygodnie).

IV. Informacje na temat przygotowania oferty
1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty wypełnione na formularzu niezgodnym z załącznikiem nr 1 zostaną odrzucone.
2. Oferta powinna zawierać:
- wypełniony formularz oferty.

V. Termin i sposób składania oferty
Oferty należy składać w terminie do dnia 24 listopada 2014 r., godz. 14.00, w jednej z wybranych form:
1. w zaklejonej kopercie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy
ul. Prądzyńskiego 3, z dopiskiem „Oznakowanie przebiegu tras wycieczkowych na terenie powiatu wołomińskiego – Szlak rowerowy”;
2. przesyłką listowną na adres Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, z dopiskiem na kopercie „Oznakowanie przebiegu tras wycieczkowych na terenie powiatu wołomińskiego – Szlak rowerowy”;
3. elektronicznie na adres e-mail ze@powiat-wolominski.pl z tytułem wiadomości „Oznakowanie przebiegu tras wycieczkowych na terenie powiatu wołomińskiego – Szlak rowerowy”

VI. Kontakt z zamawiającym
Osobą upoważnioną do kontaktu jest:
Joanna Balcerak-Wąż,
Wydział Obsługi Zarządu,
e-mail: j.balcerak-waz@powiat-wolominski.pl,
fax nr 22 776 53 90.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 19.11.2014 r., godz. 13.45
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 19.11.2014 r., godz. 13.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.11.2014 r., godz. 13.48NieznanyEdycja strony
19.11.2014 r., godz. 13.46NieznanyEdycja strony
19.11.2014 r., godz. 13.45NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4667 razy.