Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Wykonanie remontu pomieszczenia kuchni w budynku przy ul. Legionów 85 w Wołominie.

Termin składania ofert: 24.10.2014r. godzina 10.00
Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Wykonanie remontu pomieszczenia kuchni w budynku przy ul. Legionów 85 w Wołominie.

Miejsce składania ofert:
Kancelaria Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.
Miejsce otwarcia ofert:
Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Termin składania ofert: 24.10.2014r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert: 24.10.2014r. godzina 10.30Do oferty należy dołączyć;

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Formularz oferty.
3. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 2)
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp. (Załącznik Nr 3)
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 Pzp. (Załącznik Nr 4)

Zapraszamy do składania ofert.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 20.10.2014 r., godz. 14.40
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 20.10.2014 r., godz. 14.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.10.2014 r., godz. 14.41NieznanyEdycja strony
20.10.2014 r., godz. 14.40NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4163 razy.