Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zarząd Powiatu Wołomińskiego z siedzibą w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 ogłasza konkurs na realizatora „Programu promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński” w 2014 r.

Oferty należy składać do dnia 17 października 2014 r. do godz. 16.00
Zarząd Powiatu Wołomińskiego z siedzibą w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 ogłasza konkurs na realizatora „Programu promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński” w 2014 r.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie realizatora „Programu promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński” w 2014 r., z możliwością przedłużenia umowy na lata następne w przypadku pozytywnej oceny realizacji programu przez dyrektora szkoły, w której program jest realizowany w ramach posiadanych środków finansowych na ten cel w budżecie powiatu wołomińskiego.
1. Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji programu zdrowotnego:
1.1 Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 217, z późn.zm.).
1.2. Kwalifikacje personelu medycznego:
- pielęgniarka z wyższym wykształceniem kierunkowym z zakresu promocji zdrowia lub
pedagogicznym,
1.3 odpowiedni sprzęt wykorzystywany do realizowania zadań z zakresu promocji zdrowia – odrębny dla każdej szkoły
2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
2.1. Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wskazanego w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 roku, Nr 112, poz. 654 z późń. zmianami)
2.2. Oświadczenie wraz z wykazem rodzaju i liczby posiadanego lub dostępnego sprzętu wykorzystywanego do realizowania świadczeń zdrowotnych i zadań z zakresu promocji zdrowia osobno dla każdego miejsca udzielania zadań;
2.3. Oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów kwalifikacyjnych kadry medycznej realizującej program promocji zdrowia.
2.4. Kalkulację kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem liczby uczniów oraz ceny jednostkowej za edukację jednego ucznia, odpowiednio do typu szkoły.
2.5. Szczegółowy opis realizacji programu wraz z harmonogramem działań zaplanowanych do realizacji w programie, odpowiednio do typu szkoły.
2.6. Pisemna zgoda dyrektorów szkół na realizację programu przez oferenta.
2.7. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizowaniu podobnych programów – opinia dyrektora placówki.
2.8. Oświadczenie o złożeniu kompletnych i aktualnych dokumentów.

Szczegółowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotu niniejszego konkursu dostępne są na stronie www.bip.powiat-wolominski.pl. ponadto materiały można odbierać w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 1 w Wołominie (pok. 03)
Oferty należy składać do dnia 17 października 2014 r. do godz. 16.00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.
Liczy się data wpływu oferty do Kancelarii.

Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 21 października 2014 r. o godz. 12.00 w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 1 w Wołominie (pok. 03)

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert.


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie oraz na stronie www.bip.powiat-wolominski.pl.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 01.10.2014 r., godz. 14.39
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 01.10.2014 r., godz. 14.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.10.2014 r., godz. 14.40Katarzyna RutkowskaEdycja strony
01.10.2014 r., godz. 14.40Katarzyna RutkowskaEdycja strony
01.10.2014 r., godz. 14.39Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 3962 razy.