Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: Wykonanie dokumentacji na przebudowę przepustu usytuowanego w pasie drogi powiatowej nr 4341W w miejscowości Szewnica Gm. Jadów powiat Wołomi

termin składania ofert do dnia 06.10.2014 r. do godz. 12.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: Wykonanie dokumentacji na przebudowę przepustu usytuowanego w pasie drogi powiatowej nr 4341W w miejscowości Szewnica Gm. Jadów powiat Wołomin.


Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej:
a) Projekt przebudowy przepustu drogowego, wszystkie niezbędne uzgodnienia niezbędne do wykonania zadania (opinie, decyzje, uzgodnienia, operaty, itp.). zakres rzeczowy ma obejmować: dojazdy do przepustu, przyczółki, koryto rzeki, bariery. – w ilości 6 egz.,
b) przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie – w ilości 3 egz.,
c) specyfikacje techniczne (ogólne i szczegółowe) wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego- 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików, np. pdf, i doc.,
d) opracowania wymienione powyżej będą wykonane w formie cyfrowej (płyta CD) – całość w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej (DOC, DWG, DGN, KST),

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
a) uzyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej;
b) Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.
c) kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać do Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Wołominie, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Natomiast oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji;
d) dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji w zakresie określonym w pkt 1, na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty na podstawie tej dokumentacji, bez dodatkowych roszczeń finansowych;
e) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie:
⇒ stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
⇒ uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nadzór autorski sprawowany będzie nieodpłatnie w okresie wykonywania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych, nie dłużej jednak niż do zakończenia robót budowlanych, licząc do dnia protokólarnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego.

Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji.
Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.

Termin wykonania zamówienia
Od daty podpisania umowy do dnia 11 listopada 2014r. .

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, osoba ta musi należeć do właściwego samorządu zawodowego.

Zapytania w sprawie przedmiotu zamówienia można składać do Wydziału inwestycji i drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie. Wszelkie wnioski oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

Powiat Wołomiński
ul. Kobyłkowska 1 05-200 Wołomin
faks: (022) 776-19 40
e-mail: wid@powiat-wolominski.pl
Dopuszcza się porozumiewanie drogą elektroniczną.
2. Osobami ze strony zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
Rafał Urbaniak

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia : 06.10.2014 r. do godz. 12.00

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
• Oferta na wykonanie dokumentacji na przebudowę przepustu miejscowości Szewnica Gm. Jadów powiat Wołomin
nie otwierać przed : 06.10.2014 r. godz. 14.00”

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 6, dnia : 06.10.2014r. o godz. 14.00


5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz ofertowy,.
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 19.09.2014 r., godz. 13.17
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 19.09.2014 r., godz. 13.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.09.2014 r., godz. 13.17Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4538 razy.