Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Prace związane z wycinką krzaków i drzew

termin do dnia: 11-09-2014 r. godz. 12.30
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

Prace związane z wycinką krzaków i drzew tzw. samosiejek, których wiek nie przekracza 10 lat , usunięcie ich z poboczy i rowów przydrożnych oraz wycinka i usunięcie gałęzi (konarów) ze skrajni drogowych dróg powiatowych .

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 11-09-2014 r. godz. 1230
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: j.w
Oznakowanie oferty następujące:
 dane oferenta (nazwa, siedziba)
wycinka i usunięcie krzaków, drzew tzw. samosiejek oraz gałęzi (konarów)w skrajniach drogowych przy drogach powiatowych Powiatu Wołomińskiego
nie otwierać przed 11-09-2014 r. r. godz. 14.00”
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 6, dnia 11-09-2014 r. o godz. 14.00
5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Joanna Wieczorek, data: 05.09.2014 r., godz. 10.16
Ostatnia aktualizacja:Joanna Wieczorek, data: 05.09.2014 r., godz. 10.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.09.2014 r., godz. 10.20Joanna WieczorekEdycja strony
05.09.2014 r., godz. 10.19Joanna WieczorekEdycja strony
05.09.2014 r., godz. 10.16Joanna WieczorekDodanie strony

Strona oglądana: 4324 razy.