Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej budowy zbiornika p.poż na potrzeby Domu Dziecka na działce nr. Ew 505 obr. Równe

termin składania ofert do dnia 24.07.2014 r. do godz. 10.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

„Wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej budowy zbiornika p.poż na potrzeby Domu Dziecka na działce nr. Ew 505 obr. Równe w miejscowości Równe gm. Strachówka ”

Zakres prac obejmuje:
1. Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w skali 1:500 związanej z budową zbiornika p.poż na potrzeby Domu Dziecka na działce nr. Ew 505 obr. Równe w miejscowości Równe gm. Strachówka - pięć egzemplarzy

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 24.07.2014 r. do godz. 10.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące:
 dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej budowy zbiornika p.poż na potrzeby Domu Dziecka na działce nr. Ew 505 obr. Równe w miejscowości Równe gm. Strachówka ”
nie otwierać przed 24.07.2014 r. godz. 12.00
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
Starostwo Powiatowe w Wołominie
05 – 200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 3
sala konferencyjna, dnia 24.07.2014 r. o godz. 12.00

5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.


Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).
3. Zestawienie kosztów


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Joanna Wieczorek, data: 18.07.2014 r., godz. 13.32
Ostatnia aktualizacja:Joanna Wieczorek, data: 18.07.2014 r., godz. 13.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.07.2014 r., godz. 13.35Joanna WieczorekEdycja strony
18.07.2014 r., godz. 13.32Joanna WieczorekDodanie strony

Strona oglądana: 4006 razy.