Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Wykonanie remontu łazienek i korytarza w budynku Zespołu Szkół przy ul. Radzymińskiej w Tłuszczu

Termin składania ofert: 09.07.2014r. godzina 10.00
Zapytanie OfertoweStarostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Wykonanie remontu łazienek i korytarza w budynku Zespołu Szkół przy ul. Radzymińskiej w Tłuszczu

Miejsce składania ofert: Kancelaria Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Termin składania ofert: 09.07.2014r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert: 09.07.2014r. godzina 10.45


Do oferty należy dołączyć;

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Formularz oferty.
3. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 2)
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp. (Załącznik Nr 3)
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 Pzp. (Załącznik Nr 4)

Zapraszamy do składania ofert.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 03.07.2014 r., godz. 08.55
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.07.2014 r., godz. 08.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.07.2014 r., godz. 08.55NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4084 razy.