Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Wymiana podłóg w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie ul. Armii Krajowej 38

Termin składania ofert: 08.07.2014r. godzina 10.00
Zapytanie Ofertowe


Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

Wymiana podłóg w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie ul. Armii Krajowej 38

Miejsce składania ofert:
Kancelaria Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.
Miejsce otwarcia ofert:
Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Termin składania ofert: 08.07.2014r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert: 08.07.2014r. godzina 10.30Do oferty należy dołączyć;

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Formularz oferty.
3. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 2)
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp. (Załącznik Nr 3)
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 Pzp. (Załącznik Nr 4)Zapraszamy do składania ofert.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 27.06.2014 r., godz. 14.31
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 27.06.2014 r., godz. 14.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.06.2014 r., godz. 14.31Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 3653 razy.