Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: Remont elementów odwodnienia drogi powiatowej ul. Poniatowskiego w Kobyłce

Termin składania ofert: 30.05.2014r. o godz. 14.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:
Remont elementów odwodnienia drogi powiatowej ul. Poniatowskiego w Kobyłce
Zakres prac:
1. Wykonanie uzyskanie zatwierdzenia i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.
2. Rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni, nawierzchni chodników, krawężników.
3. Wymianę dwóch przyłączy na rury PEHD lub PP Sn8.
4. Wymianę dwóch studni przelewowych.
5. Umocnienie narzutem kamiennym wlotów rur.
6. Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni.
7. Wykonanie nawierzchni chodników.
8. Oczyszczenie przepustów pod zjazdami.
9. Oczyszczenie rowów drogowych.
Szczegółowy zakres prac przedstawiony jest w przedmiarze robót.
Czas realizacji zadania 2 tygodnie od wprowadzenia na budowę.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 30.05.2014 r. do godz. 12.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w

Oznakowanie oferty następujące:
 dane oferenta (nazwa, siedziba)
Remont elementów odwodnienia drogi powiatowej ul. Poniatowskiego w Kobyłce
nie otwierać przed 30.05.2014 r. godz. 14.00”
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 4, dnia 30.05.2014r. o godz. 14.00
5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty, z kosztorysem ofertowym.
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Joanna Wieczorek, data: 23.05.2014 r., godz. 15.19
Ostatnia aktualizacja:Joanna Wieczorek, data: 23.05.2014 r., godz. 15.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.05.2014 r., godz. 15.21Joanna WieczorekEdycja strony
23.05.2014 r., godz. 15.19Joanna WieczorekDodanie strony

Strona oglądana: 4001 razy.