Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Sporządzenie opracowania geodezyjnego zawierającego wykaz synchronizacyjny i wykaz zmian danych ewidencyjnych.

Termin składania wniosków:11.04.2014 r. do godz. 14.00
Sporządzenie opracowania geodezyjnego zawierającego wykaz synchronizacyjny i wykaz zmian danych ewidencyjnych, z którego wynikać będzie, z jakich dawnych działek powstała obecnie działka 118 położona w obrębie 0019, Nowe Lipiny -02, gmina Wołomin.

Miejsce składania ofert:

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców 8/10.

Termin składania ofert:

11.04.2014 r. godz. 14.00

Termin otwarcia ofert:
11.04.2014 r. godz. 14.30

Do oferty należy dołączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczeniedo udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Formularz oferty (Załącznik Nr 1).
3. Akceptuje(my) istotne postanowienia umowy poprzez złożenie stosownego podpisu (Załącznik Nr 2).
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa Zamówień Publicznych. (Załącznik Nr 3)
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 Prawa Zamówień Publicznych.
(Załącznik Nr 4)
6. Kopię uprawnień zawodowych w zakresie prac geodezyjnych (wymagana wersja poświadczona za zgodność z oryginałem).

Informacji w przedmiotowym zakresie udziela Mirosław Kokoszka, Inspektor Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Jolanta Zalewska-Czarnak Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Powstańców 8/10, Wołomin tel. (022) 787 30 10 w. 106

Zapraszamy do składania ofert.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Joanna Wieczorek, data: 02.04.2014 r., godz. 07.47
Ostatnia aktualizacja:Joanna Wieczorek, data: 02.04.2014 r., godz. 08.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.04.2014 r., godz. 08.10Joanna WieczorekEdycja strony
02.04.2014 r., godz. 08.09Joanna WieczorekEdycja strony
02.04.2014 r., godz. 07.55Joanna WieczorekEdycja strony
02.04.2014 r., godz. 07.47Joanna WieczorekDodanie strony

Strona oglądana: 4155 razy.