Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Świadczenie usług szkoleniowych ze ściśle z tymi usługami szkoleniowymi powiązanych usług i dostaw towarów dla osób zamieszkałych na terenie powiatu wołomińskiego w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Termin składania wniosków: 28.03.2014 godzina 09:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Legionów 78 05-200 Wołomin.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 22 776 44 95/96, faks 22 787 37 87.

Adres strony internetowej zamawiającego:
www.pcprwolomin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług szkoleniowych wraz ze ściśle z tymi usługami szkoleniowymi powiązanych usług i dostaw towarów dla osób zamieszkałych na terenie powiatu wołomińskiego w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - uczestników realizowanego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. projektu Okno na Świat.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych wraz ze ściśle z tymi usługami szkoleniowymi powiązanych usług i dostaw towarów dla osób zamieszkałych na terenie powiatu wołomińskiego w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - uczestników realizowanego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. projektu Okno na Świat.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.51.00.00-2, 80.57.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o a) jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, b) jest wpisany do rejestru organizatorów turnusów prowadzonego przez wojewodę, c) jest wpisany do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej d) jest wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2014 godzina 09:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Legionów 78 05-200 Wołomin.

Specyfikacja oraz załącznik do specyfikacji znajdują się na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie pod linkiem: http://pcprwolomin.pl/zamowienia-publiczne.html

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Joanna Wieczorek, data: 24.03.2014 r., godz. 11.36
Ostatnia aktualizacja:Joanna Wieczorek, data: 24.03.2014 r., godz. 12.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.03.2014 r., godz. 12.52Joanna WieczorekEdycja strony
24.03.2014 r., godz. 12.46Joanna WieczorekEdycja strony
24.03.2014 r., godz. 12.45Joanna WieczorekEdycja strony
24.03.2014 r., godz. 12.45Joanna WieczorekEdycja strony
24.03.2014 r., godz. 12.45Joanna WieczorekEdycja strony
24.03.2014 r., godz. 12.25Joanna WieczorekEdycja strony
24.03.2014 r., godz. 12.24Joanna WieczorekEdycja strony
24.03.2014 r., godz. 12.21Joanna WieczorekEdycja strony
24.03.2014 r., godz. 12.16Joanna WieczorekEdycja strony
24.03.2014 r., godz. 12.04Joanna WieczorekEdycja strony
24.03.2014 r., godz. 12.00Joanna WieczorekEdycja strony
24.03.2014 r., godz. 11.56Joanna WieczorekEdycja strony
24.03.2014 r., godz. 11.56Joanna WieczorekEdycja strony
24.03.2014 r., godz. 11.55Joanna WieczorekEdycja strony
24.03.2014 r., godz. 11.55Joanna WieczorekEdycja strony
24.03.2014 r., godz. 11.54Joanna WieczorekEdycja strony
24.03.2014 r., godz. 11.52Joanna WieczorekEdycja strony
24.03.2014 r., godz. 11.49Joanna WieczorekEdycja strony
24.03.2014 r., godz. 11.47Joanna WieczorekEdycja strony
24.03.2014 r., godz. 11.37Joanna WieczorekUsunięcie powiązania strony z plikiem
24.03.2014 r., godz. 11.37Joanna WieczorekPowiązanie strony z plikiem
24.03.2014 r., godz. 11.36Joanna WieczorekDodanie strony

Strona oglądana: 4017 razy.