Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Wykonywanie bieżących przeglądów, konserwacji urządzeń i monitorowania instalacji elektrycznej, systemów teletechnicznych, alarmowych, komp

Termin składania ofert do dnia 27.01.2014 r. do godz. 10.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Wykonywanie bieżących przeglądów, konserwacji urządzeń i monitorowania instalacji elektrycznej, systemów teletechnicznych, alarmowych, komputerowych, lokalnego systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu kamer w obiektach i na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w miejscowości Chrzęsne w okresie od 01.02.2014 r do 31.12.2014 r. /


termin składania ofert do dnia 27.01.2014 r. do godz. 10.00


Zakres prac obejmuje:

1. Przeglądy bieżące i konserwację sieci nn wraz z okablowaniem, osprzętem i rozdzielnicami
2. Sprawdzenie zasilania 230 V AC i 12 V DC oraz korekta prądu ładowania akumulatorów, czyszczenie zacisków akumulatorów
3. Przeglądy bieżące i konserwację oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego oraz oświetlenia ewakuacyjnego wraz z okablowaniem
4. Przeglądy bieżące i konserwację instalacji odgromowej
5. Przeglądy bieżące i konserwację lokalnego sygnalizacji pożaru wraz z okablowaniem. Sprawdzenie centrali z odczytem programu i ewentualna jego korektą, odczytem pamięci zdarzeń, regulacja czasu rzeczywistego,
6. Przeglądy bieżące i konserwację systemu telewizji dozorowej wraz z okablowaniem
7. Przeglądy bieżące i konserwację systemu alarmowego wraz z okablowaniem. Sprawdzenie centrali z odczytem programu i ewentualna jego korektą, odczytem pamięci zdarzeń, regulacja czasu rzeczywistego, zmiana kodów zabezpieczających,
8. Sprawdzenie czujek, wejście w proces testowy, wymuszenie zadziałania, kontrola poprawności działania, ewentualne korekty i wyjście z testu w stan czuwania,
9. Utrzymanie w stanie czystości urządzeń systemu alarmowego
10. Sprawdzenie sygnalizatorów wew. i zew. wraz z zasilaniem awaryjnym
11. Przeglądy bieżące i konserwację instalacji telefonicznej wraz z okablowaniem
12. Przeglądy bieżące i konserwację instalacji komputerowej wraz z okablowaniem


Zakres prac nie obejmuje :

1. Wykonywania przeglądów rocznych i pięcioletnich zgodnie z ustawą prawo budowlane
2. Zakupu części i urządzeń na potrzeby naprawy i konserwacji

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 27.01.2014 r. do godz. 10.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w


Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Wykonywanie bieżących przeglądów, konserwacji urządzeń i monitorowania instalacji elektrycznej, systemów teletechnicznych, alarmowych, komputerowych, lokalnego systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu kamer w obiektach i na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w miejscowości Chrzęsne w okresie od 01.021.2014 r do 31.12.2014 r”
nie otwierać przed 27.01.2014 r. godz. 12.00
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 2, dnia 27.01.2014 r. o godz. 12.00


5. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1)
3. Oświadczenia


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 13.01.2014 r., godz. 15.32
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 13.01.2014 r., godz. 16.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.01.2014 r., godz. 16.06Katarzyna RutkowskaEdycja strony
13.01.2014 r., godz. 15.32Katarzyna RutkowskaEdycja strony
13.01.2014 r., godz. 15.32Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4186 razy.