Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: „Naprawa obróbek blacharskich tarasu i balkonu w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29”

Termin składania ofert: 22.11.2013r. godzina 10.00
Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

„Naprawa obróbek blacharskich tarasu i balkonu w Domu Pomocy Społecznej
w Zielonce ul. Poniatowskiego 29”


Miejsce składania ofert: Kancelaria Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Termin składania ofert: 22.11.2013r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert: 22.11.2013r. godzina 10.30Do oferty należy dołączyć;

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Formularz oferty.
3. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1)
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24
(Załącznik Nr 2)
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 (Załącznik Nr3)


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 20.11.2013 r., godz. 12.58
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 20.11.2013 r., godz. 12.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.11.2013 r., godz. 12.58Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4606 razy.