Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o złożenie oferty cenowej na przygotowanie scenariusza oraz produkcję filmu promocyjnego w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych w powiecie wołomińskim

Termin składania ofert do 26.11.2013 r. godz. 12.00.
Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o złożenie oferty cenowej na przygotowanie scenariusza oraz produkcję filmu promocyjnego w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych w powiecie wołomińskim

Termin składania ofert do 26.11.2013 r. godz. 12.00.
Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o złożenie oferty na przygotowanie scenariusza oraz produkcję filmu promocyjnego wraz z trailerem 30 sekundowym na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych w powiecie wołomińskim” w ramach realizacji zadań Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych.


1. Film promocyjny o długości ok. 3 minut (min. 3 minuty, max. 3min 30 sek),
2. Trailer 30 sekundowy stanowiący esencję filmu.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Cel: Zwrócenie uwagi odbiorców (w niebanalny i ciekawy sposób) na sytuację osób niepełnosprawnych związanych z poszukiwaniem pracy, z zatrudnieniem , promocją zatrudniania osób niepełnosprawnych w powiecie. Zachęcenie pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wzrost świadomości i wiedzy lokalnych pracodawców otwartego rynku pracy na temat korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych przez ukazanie przykładów dobrych praktyk – firm i instytucji, które zatrudniają osoby niepełnosprawne.

Komunikacja: Przekaz powinien być jasny i zrozumiały.

Wykorzystanie: Odbiorcami filmu będzie ogół mieszkańców powiatu, produkcja będzie przeznaczona do umieszczenia na stronach internetowych, emisji podczas konferencji oraz dystrybucji bezpośredniej na płytach DVD dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Elementy przekazu: Finezyjne, oryginalne i niestandardowe rozwiązania zaproponowane w scenariuszu są mile widziane Wykonawca zakłada możliwość przygotowania oraz produkcji filmu reklamowego, filmu promocyjnego - jednak niezbędna jest autentyczność przekazu.

- Prezentacja efektów zatrudniania osób niepełnosprawnych przez pryzmat korzyści dla przedsiębiorcy, zatrudnianego i jego rodziny, dzieci, mieszkańców i regionu (podniesienie własnej wartości po uzyskaniu zatrudnienia, dalsze inne sukcesy tej osoby, zadowolona rodzina, satysfakcja pracodawcy)
- Pokazanie wybranych projektów, zrealizowanych działań podmiotów, instytucji powiatowych ( Starostwa, Powiatowego Urzędu Pracy, PCPR).

Lista projektów, działań, przedsiębiorców (instytucji) zatrudniających osoby niepełnosprawne, zostanie przekazana wykonawcy po wyborze. Lista będzie stanowiła bazę wyjściową - liczba projektów, które zostaną zaprezentowane w filmie może ulec zmniejszeniu.

Zamawiający zapewni niezbędną pomoc związaną z komunikacją z przedsiębiorcami (instytucjami) zatrudniającymi osoby niepełnosprawne (w tym zapewnienie zgody na wykonanie zdjęć, udostępnienie poszczególnych lokacji oraz pomocy w nieodpłatnej organizacji wywiadów z przedstawicielami realizującymi wskazane projekty).

Tonacja i kolorystyka:
Intensywne, nasycone kolory - budujące pozytywne i radosne odczucia.
Montaż: Płynne przejścia ze szczegółów na całość i odwrotnie. Końcowe plansze muszą zawierać informację o finansowaniu (logotypy zgodnie z wytycznymi).

Oprawa muzyczna: Opis muzyki poprzez wskazanie utworów i sposobów ich aranżacji, ciekawe i współczesne aranżacje muzyki.

Elementy przewodnie filmu:
Ludzie ( ich praca, pasje) – radośni, cieszący się życiem, ruch, dynamika, ale nie budzące odczucia pędu/stresu związanego z tempem życia. Obraz pozytywny, lepszej jakości życia i pracy jego mieszkańców.

Elementy tła:
charakterystyczne obiekty dla miasta, powiatu, zakładu pracy, nowoczesność , elementy potwierdzające sukces.

Wersje językowe: polska.
Scenariusz:
Przygotowanie wstępnej koncepcji scenariusza powinno nastąpić w oparciu o w/w założenia. Dopuszcza się dowolność w tworzeniu koncepcji scenariusza.

Dane techniczne:
Wersja do wyświetlania w telewizji ( Full HD i standard).
Wersja do wyświetlania w Internecie/na PC/tabletach.

Technologia zrealizowania filmu:
Film w technologii 2D, Full HD.

2. Wymagania formalne:
Prawa autorskie:
Pełne prawo do filmu wraz ze wszystkimi elementami (w tym ścieżką dźwiękową) na wszelkich polach eksploatacji na okres min. 3 lat. tj.:
a) rozpowszechnianie,
b) kopiowanie,
c) wykorzystanie w całości lub części do opracowywania innych materiałów o charakterze promocyjno- reklamowym,
d) przetwarzanie,
e) utrwalenie,
f) zwielokrotnienie wszelkimi technikami,
g) wprowadzenie do pamięci komputera,
h) publiczne prezentowanie,
i) publiczne udostępnianie,
j) nadawanie za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej przez stację naziemną,
k) nadawanie za pośrednictwem satelity,
l) równoczesne i integralne nadanie przez inną organizację radiową lub telewizyjną,
m) rozpowszechniania w całości lub części w celach reklamowych lub promocyjnych.

Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wykonany utwór będzie wynikiem jego indywidualnej działalności twórczej i nie będzie naruszać praw autorskich ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne utworu, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie w związku z wykonywaniem umowy przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)

Warunki udziału w postępowaniu: Udokumentowane doświadczenie w realizacji 5 produkcji filmowych. Weryfikacja doświadczenia może nastąpić poprzez załączenie skanów referencji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość obejrzenia produkcji, po wyborze najkorzystniejszej oferty celem weryfikacji oraz weryfikację oryginalności załączonych referencji.

Pozostałe informacje:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, bez prawa do odszkodowania po stronie Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia.
Pytania i wątpliwości na etapie przygotowywania oferty można kierować do:

Piotr Kaczorek – Rzecznik Prasowy, Tel.: (22) 787-43-01 wew. 155
e-mail: rzecznik@powiat-wolominski.pl
Starostwo Powiatowe w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin, pok. 13

3. Termin realizacji zamówienia:

Zlecenie zostanie wykonane maksymalnie do 23 grudnia 2013 roku.

5. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien przedstawić ofertę zgodnie z załącznikiem nr 1. wraz z dokładnym opisem.
Wykonawca zobowiązuje się w ofercie do wystawienia tylko jednej faktury za całość zlecenia.

6. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
- Piotr Kaczorek – Rzecznik Prasowy, Tel.: (22) 787-43-01 wew. 155
e-mail: rzecznik@powiat-wolominski.pl

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy składać na piśmie do dnia 26.11.2013 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin pokój nr
4, lub przesłać na adres e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl w terminie do dnia 26.11.2013 r. godz. 12.00 z dopiskiem:
„Oferta na artykuły dot. promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych”


Otwarcie ofert: 26.11.2013 r. godz. 12.30 w sali konferencyjnej
Starostwa.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

pytanie 1

Szanowna Pani,
zapytanie dotyczy oferty na przygotowanie scenariusza oraz produkcję filmu
promocyjnego wraz z trailerem 30 sekundowym. Przygotowanie wstępnej koncepcji scenariusza powinno nastąpić w oparciu o założenia określone w zapytaniu ofertowym. Dopuszcza się dowolność w tworzeniu koncepcji scenariusza. Ilość dni zdjęciowych zależy oczywiście od scenariusza - lista projektów, działań, przedsiębiorców (instytucji) zatrudniających osoby niepełnosprawne, zostanie przekazana wykonawcy po wyborze. Lista będzie stanowiła bazę wyjściową. Tak, najprawdopodobniej (istnieją oczywiście czynniki obiektywne) będzie możliwość umówienia np. kilku przedsiębiorców/instytucji lecz proszę mieć na uwadze rozległość powiatu.

pytanie 2

Szanowna Pani, zapytanie dotyczy oferty na przygotowanie scenariusza oraz produkcję filmu promocyjnego wraz z trailerem 30 sekundowym. Przygotowanie wstępnej koncepcji scenariusza powinno nastąpić w oparciu o założenia określone w zapytaniu ofertowym. Dopuszcza się dowolność w tworzeniu koncepcji scenariusza.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 19.11.2013 r., godz. 15.35
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 25.11.2013 r., godz. 08.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.11.2013 r., godz. 08.48Katarzyna RutkowskaEdycja strony
25.11.2013 r., godz. 08.48Katarzyna RutkowskaEdycja strony
25.11.2013 r., godz. 08.47Katarzyna RutkowskaEdycja strony
25.11.2013 r., godz. 08.46Katarzyna RutkowskaEdycja strony
25.11.2013 r., godz. 08.45Katarzyna RutkowskaEdycja strony
19.11.2013 r., godz. 15.36Katarzyna RutkowskaEdycja strony
19.11.2013 r., godz. 15.35Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 5115 razy.