Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o złożenie oferty cenowej na przygotowanie oraz druk informatora na temat korzyści dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

termin składania ofert: 18.11.2013 r. do godz. 15.00.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o złożenie oferty cenowej na przygotowanie oraz druk informatora na temat korzyści dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne


1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje:
 Opracowanie szaty graficznej informatora w konsultacji z zamawiającym (treść zostanie uzgodniona po podpisaniu umowy). Przykładowa treść jest załącznikiem do zapytania ofertowego.
 Wykonanie i dostawę informatora (5000 sztuk)
Wymogi co do ulotek:
1) Format – składany A4 do DL (łamany na 3 części)
2) Dwustronna
3) Papier błyszczący, kreda
4) Gramatura – 250 g
5) W pełnym kolorze/4+4 (pełny kolor obustronnie)
6) W informatorze muszą się znaleźć – dostarczone przez zamawiającego:
 treść merytoryczna informatora
 logo zamawiającego

2. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia 6 grudnia 2013 r.

3. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien przedstawić ofertę zgodnie z załącznikiem nr 1

4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 1) Rafał Grześkiewicz – Koordynator projektu, Tel. 22 787-43-01 wew. 123 e-mail: r.grzeskiewicz@powiat-wolominski.pl

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę z dopiskiem „Oferta na przygotowanie oraz druk informatora na temat korzyści dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne” należy składać na piśmie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin pokój nr 4, lub przesłać na adres e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl w terminie do dnia 18.11.2013 r. do godz. 15.00.

6. Kryteria oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która wskaże najniższą cenę za realizacje zamówienia. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taka samą cenę za realizacje zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawców składających takie oferty o złożenie ofert dodatkowych w zakresie ceny. Oferty dodatkowe nie będą wyższe niż pierwotnie złożone oferty z ceną.

7 . Ogłoszenie wyników postępowania:
Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na faks lub adres pocztowy). Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl/niepełnosprawni


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 08.11.2013 r., godz. 14.32
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 08.11.2013 r., godz. 14.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.11.2013 r., godz. 14.32NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4381 razy.