Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o złożenie oferty cenowej na druk artykułów dot. promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych w prasie lokalnej

Termin składania ofert: do dnia 06.11.2013 r. godz. 12.00
Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie i druk artykułów w prasie lokalnej w ramach realizacji zadań Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, który jest realizowany w ramach programu Decydujmy Razem.

1.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
wykonanie artykułów w prasie lokalnej dotyczących promocji zatrudnienia oraz możliwości i korzyści z zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.
Zamawiający wymaga publikacji 2, 3, 4 lub 6 artykułów (w kolejnych wydaniach gazety) o wielkości min. 1/2 strony, w kolorze wraz z informacją wstępną na pierwszej stronie gazety. Artykuł ukaże się także na stronie internetowej gazety (czas publikacji na stronie internetowej 1 artykuł przez min. 1 tydzień).
Zamawiający przekaże Wykonawcy wytyczne do tekstu do publikacji. Sporządzony tekst w każdej emisji będzie różnił się treścią tzn. podejmował będzie np. przedstawienie innej firmy lub osoby. Wykonawca każdorazowo złoży tekst, dokona korekty redakcyjnej, przygotuje projekt graficzny artykułów (wraz ze zdjęciami) oraz przekaże gotowy tekst Zamawiającemu do akceptacji.
Wykonawca zaproponuje (wyszuka i wybierze) podmioty (osoby, firmy, instytucje) do artykułów. Zamawiający udzieli przy tym niezbędnej pomocy oraz zaakceptuje wybrane tematy artykułów.

2. Wymagania formalne:
- Zasięg wydawania gazety - cały powiat
- Format i miejsce umieszczenia ogłoszenia: co najmniej ½ strony, oferent zaproponuje pozycję na konkretnej stronie wydania. Wraz z odnośnikiem na pierwszej stronie o wymiarach min. 3 cm x 8cm.

Artykuł musi zawierać:
1. Herb Powiatu Wołomińskiego z podpisem Powiat Wołomiński.
2. Co najmniej dwa zdjęcia dobrej rozdzielczości przedstawiające osoby przedstawiane w tekście.
3. Tekst opisujący promocję zatrudnienia osób niepełnosprawnych (np. wywiad, dobra praktyka, opis przedsiębiorstwa itp.).
4. Link do strony internetowej powiatu www.powiat-wolominski.pl/niepelnosprawni

3. Zawartość merytoryczna i forma artykułu.

Oferent proszony jest o zaprezentowanie formy i wkładu merytorycznego artykułów gdzie podane zostanie min. zaangażowanie osobowe składu redaktorskiego i dziennikarzy, forma zebrania informacji do artykułu, sposób dotarcia do odpowiednich firm i osób będących podmiotami artykułów. Oferent zaprezentuje także formę graficzna druku artykułu, wykorzystywany sprzęt fotograficzny i edytorski oraz doświadczenie w powyższych działaniach.

4. Termin wykonania zamówienia:
O terminach publikacji ogłoszeń Zamawiający poinformuje Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści artykułu, w zakresie nie wpływającym na jego wielkość. Ewentualna zmiana zostanie dokonana najpóźniej na 4 dni przed publikacją danego artykułu.
Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o złożenie oferty cenowej na druk artykułów dot. promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych w prasie lokalnej.
Termin składania ofert do 06.11.2013 r. godz. 12.00.
Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie i druk artykułów w prasie lokalnej w ramach realizacji zadań Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, który jest realizowany w ramach programu Decydujmy Razem.

5. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien przedstawić ofertę zgodnie z załącznikiem nr 1.
Oferta powinna zawierać liczbę nakładu gazety.
Wykonawca zobowiązuje się w ofercie do wystawienia tylko jednej faktury za całość zlecenia.

6. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) Rafał Grześkiewicz – Koordynator projektu, Tel.: (22) 787-43-01 wew. 123 e-mail: r.grzeskiewicz@powiat-wolominski.pl

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy składać na piśmie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin pokój nr 4, lub przesłać na adres e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl w terminie do dnia 06.11.2013 r. godz. 12.00. Z dopiskiem: „Oferta na artykuły dot. promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych”
Otwarcie ofert: 06.11.2013 r. godz. 12.30 w sali konferencyjnej Starostwa.

8. Kryteria oceny ofert
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o:
Kryterium ceny (60%). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która wskaże najniższą cenę za realizację zamówienia.
Kryterium formy (40%). Zaprezentowaną formę i wkład merytoryczny artykułów do oceny przez zamawiającego, gdzie podane zostanie m.in. zaangażowanie osobowe składu redaktorskiego i dziennikarzy, forma zebrania informacji do artykułu, forma graficzna druku artykułu, itd.
Sposób obliczania:

C=(Najniższa cena spośród przedstawionych ofert)/(Cena oferty badanej brutto)*100 [pkt]*60%


F=Liczba punktów otrzymanych za formę artykułu*100 [pkt]*40%

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, których oferty zostały ocenione jako najkorzystniejsze w oparciu o podane kryteria wyboru i oceny ofert tj. uzyskają najwyższą ocenę punktową (O) według wzoru:

O = C+F

Zamówienie może być przekazane dwóm lub trzem oferentom (w podziale na różne ilości zleconych artykułów 2,3,4 lub 6) o kolejno najkorzystniejszych wynikach punktowych w ramach oceny ofert.

Przykład:
- Zleceniodawca może wybrać 3 Wykonawców którym zleci po 2 artykuły,
- 2 Wykonawców który otrzymają do realizacji po 3 artykuły,
- 2 Wykonawców którzy otrzymają do realizacji w kolejności 4 i 2 artykuły.

9. Ogłoszenie wyników postępowania.
Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na fax lub adres pocztowy). Informacja o wynikach postępowania zostanie także opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 31.10.2013 r., godz. 11.55
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 31.10.2013 r., godz. 11.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.10.2013 r., godz. 11.55NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4414 razy.