Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński zaprasza do składania ofert na przygotowanie dokumentacji technicznej szlaku rowerowego, na podstawie koncepcji zaproponowanej w opracowaniu: „Norwid i Bitwa Warszawska 1920 na weekend. Przewodnik turystyczny...

Oferty należy składać w terminie do dnia 14 października 2013 r., godz. 16.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Wołomiński zaprasza do składania ofert na przygotowanie dokumentacji technicznej szlaku rowerowego, na podstawie koncepcji zaproponowanej w opracowaniu: „Norwid i Bitwa Warszawska 1920 na weekend. Przewodnik turystyczny dla gmin Radzymin, Dąbrówka, Klembów.”


Cel zamówienia:


Celem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z mapą i szkicami z naniesieniem lokalizacji poszczególnych elementów ścieżki rowerowej, kosztorysu i niezbędnych pozwoleń od właścicieli gruntu na ustawienie elementów systemu szlaków i tablic informacyjnych dla gminy Radzymin, Dąbrówka, Klembów na podstawie koncepcji zaproponowanej w opracowaniu: „Norwid i Bitwa Warszawska 1920 na weekend. Przewodnik turystyczny dla gmin Radzymin, Dąbrówka, Klembów.”
I. Zakres zamówienia:
1. Korekta przebiegu szlaku, wraz z uzasadnieniem uwzgledniające stan prawny nieruchomości po których wyznaczono dokumentacji koncepcyjnej przebieg szlaku.
2. Zaproponowanie udziału społeczności lokalnej w działaniach związanych z przygotowaniem dokumentacji.
3. Zamówienie obejmuje przygotowanie dokumentacji uwzględniającej:
- miejsca ustawienia zestandaryzowanych znaków, drogowych;
- miejsca ustawienia znaków przeznaczonej dla ruchu rowerowego i pieszo-rowerowego, która będzie oznakowana za pomocą symboli, spójnych z tymi ustalonymi przez PTTK oraz znakami zestandaryzowanymi;
- drogowskazy do miejsc na trasie, położone w bok od trasy (dojazd nieoznakowany),
- wskazanie innych, możliwych do ustawienia wzdłuż ścieżki, niezestandaryzowanych wzorów tablic informacyjnych, zgodnych z propozycją szablonu tablicy informacyjnej, jak w katalogu identyfikacji wizualnej szlaku, stanowiącej element opracowanej dokumentacji.
4. Wykonanie śladów GPS.
5. Uzgodnienia, opinie, pisma, zgody i decyzje w tym między innymi:
- uzgodnienie wykonanej dokumentacji w części przebiegającej przez obszary chronione z właściwymi służbami ochrony przyrody,
- uzgodnienie projektu szlaku z administratorami dróg - jeżeli okaże się to niezbędne do oznakowania szlaku i wymagane prawem,
- opinia Powiatowej Komendy Policji,
- zatwierdzenie projektu oznakowania przez Wydział Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Wołominie,
- uzgodnienia z właścicielami gruntów w sprawie rozmieszczenia wiat i przystanków turystycznych,
- uzyskanie pisemnych pozwoleń od właściwego/zarządcy terenu na oznakowanie szlaku i ustawienie urządzeń informacyjnych

6. Kosztorys wykonania szlaku
7. Koncepcja szlaku znajduje się na stronie internetowej:
http://skansen.powiatwolominski.pl/ciekawe-trasy-rowerowe-na-szlaku-norwid-i-bitwa-warszawska-na-weekend/

4. Termin wykonania zamówienia
30 dni od daty udzielenia zamówienia.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Wykonawca powinien wykazać lub dysponować osobami które przygotowały w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
- opracowanie dokumentacji koncepcyjnej szlaku rowerowego;
- pracowanie dokumentacji technicznej szlaków, w tym dokumentów z lokalizacją szlaków;
- wytyczenie i oznakowanie szlaku turystycznego;
- wykazać się doświadczeniem we współpracy z samorządem lokalnym;
Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków na podstawie złożonych dokumentów.
Wykonawca przestawia w ofercie szczegółowy metodykę proponowanych prac zawierającą: opis projektowanych zadań wraz ze szczegółowym harmonogramem realizacji zadania oraz określeniem czasu przeznaczanego na realizację poszczególnych zadań. Wykładowca przedstawi program partycypacji publicznej przy planowanych pracach.

V. Informacje na temat przygotowania oferty
1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty wypełnione na formularzu niezgodnym z załącznikiem nr 1 zostaną odrzucone.
2. Oferta powinna zawierać:
- wypełniony formularz oferty,
- wypełnione oświadczenie z wykazem zrealizowanych zadań.
-załącznik zawierający opis metodyki prowadzonych prac oraz metodykę partycypacji publicznej.


VI. Termin i sposób składania oferty
Oferty należy składać w terminie do dnia 14 października 2013 r., godz. 16.00, w jednej z wybranych form:
1. w zaklejonej kopercie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy
ul. Prądzyńskiego 3, z dopiskiem „Oferta opracowania dokumentacji technicznej szlaku rowerowego, na podstawie koncepcji zaproponowanej w opracowaniu: „Norwid i Bitwa Warszawska 1920 na weekend”.
2. przesyłką listowną na adres Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, z dopiskiem na kopercie „Oferta opracowania dokumentacji technicznej szlaku rowerowego, na podstawie koncepcji zaproponowanej w opracowaniu: „Norwid i Bitwa Warszawska 1920 na weekend”.

VII. Kontakt z zamawiającym
Osobą upoważnioną do kontaktu jest:
Grzegorz Grabowski
Wydział Obsługi Zarządu,
e-mail: ze@powiat-wolominski.pl,
tel. 22 787 43 01,03,04 wew. 123,
fax nr 22 776 53 90.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 09.10.2013 r., godz. 14.38
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 09.10.2013 r., godz. 14.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.10.2013 r., godz. 14.38NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4640 razy.