Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie Aleja Armii Krajowej 38, 05-200 Wołomin zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla księgowości w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stan

Termin składania ofert: 15.10.2013r. godzina 10.00
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie Aleja Armii Krajowej 38, 05-200 Wołomin zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla księgowości w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie”
Termin składania ofert: 15 października 2013r. godzina 10.00

Oferta powinna zwierać wycenę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego


Miejsce składania ofert: Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica Aleja Armii Krajowej 38, 05-200 Wołomin


Termin składania ofert: 15.10.2013r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert: 15.10.2013r. godzina 12.00


Do oferty należy dołączyć:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty.
2. Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1).
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 (Załącznik Nr2).
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 (Załącznik Nr 3).
5. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 4).

Podstrony:

• Zapytanie ofertowe
• Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy
• Załącznik Nr 2- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
• Załącznik Nr 3- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• Załącznik Nr 4- Projekt umowy
• Załącznik Nr 5- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 03.10.2013 r., godz. 16.01
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 03.10.2013 r., godz. 16.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.10.2013 r., godz. 16.02Katarzyna RutkowskaEdycja strony
03.10.2013 r., godz. 16.02Katarzyna RutkowskaEdycja strony
03.10.2013 r., godz. 16.01Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4838 razy.