Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński zaprasza do składania ofert na przygotowanie dokumentacji technicznej szlaku rowerowego, na podstawie koncepcji zaproponowanej w opracowaniu: „Norwid i Bitwa Warszawska 1920 na weekend. Przewodnik turystyczny dla gmin Radzymin, Dą

Oferty należy składać w terminie do dnia 03 października 2013 r., godz. 16.00.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Wołomiński zaprasza do składania ofert na przygotowanie dokumentacji technicznej szlaku rowerowego, na podstawie koncepcji zaproponowanej w opracowaniu: „Norwid i Bitwa Warszawska 1920 na weekend. Przewodnik turystyczny dla gmin Radzymin, Dąbrówka, Klembów.”Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z mapą i szkicami z naniesieniem lokalizacji poszczególnych elementów ścieżki rowerowej, kosztorysu i niezbędnych pozwoleń od właścicieli gruntu na ustawienie elementów systemu szlaków i tablic informacyjnych dla gminy Radzymin, Dąbrówka, Klembów na podstawie koncepcji zaproponowanej w opracowaniu: „Norwid i Bitwa Warszawska 1920 na weekend. Przewodnik turystyczny dla gmin Radzymin, Dąbrówka, Klembów.”
I. Zakres zamówienia:
1. Zamówienie obejmuje przygotowanie dokumentacji uwzględniającej miejsca ustawienia zestandaryzowanych. zgodnych z w/w rozporządzeniem znaków, jak poniżej:
E-9 „drogowskaz do muzeum”
E-10 „drogowskaz do zabytku jako dobra kultury”,
E-11 „drogowskaz do zabytku przyrody”
E-12 „drogowskaz do punktu widokowego”
E-12a „drogowskaz do szlaku rowerowego”, wskazują kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
Znak E-22c „informacja o obiektach turystycznych”, który informuje o występujących obiektach turystycznych na terenie wskazanym na znaku.
Miejsca ustawienia znaków przeznaczonej dla ruchu rowerowego i pieszo-rowerowego, która będzie oznakowana za pomocą symboli, spójnych z tymi ustalonymi przez PTTK oraz znakami jak poniżej:
Znak R-1 Szlak rowerowy krajowy. Podstawowy znak kontynuacji trasy - jedz w kierunku, wskazanym przez znak. Biały kwadrat 20x20 cm, na nim czarny rysunek roweru oraz pasek w kolorze szlaku. Zgodnie z zaleceniami powtarzalność oznaczenia szlaku uzależniona będzie od uwarunkowań terenowych, jednak znaki powinny pojawiać się nie rzadziej niż co 400 m.
Znak R-1a Początek lub koniec szlaku rowerowego krajowego. Biały kwadrat 20x20 cm, na nim czarny rysunek roweru oraz kropka w kolorze szlaku.
Znak R-1b Zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego. Znaki zmiany kierunku szlaku, umieszczane są przed skrętem. Strzałka może być umieszczona pod kątem 45 lub 90 stopni, w zależności od potrzeby. Za zakrętem lub skrzyżowaniem, w zasięgu wzroku, powinien znajdować się tzw. znak potwierdzający.
Znak R-3 Tablica szlaku rowerowego. Wskazuje zarówno kierunek dalszej jazdy oraz odległość do głównych miejscowości położonych przy szlaku rowerowym. W metryczce umieszczona zostanie nazwa, lub logo administratora szlaku. Szacunkowe, zestandaryzowane rozmiary takich znaków wynoszą 20x40 cm.
Drogowskazy do miejsc na trasie, położone w bok od trasy (dojazd nieoznakowany)
Znaki R-3a, b, s, poniżej, oznaczają zmianę kierunku jazdy na najbliższym skrzyżowaniu, których lokalizacja zostanie wskazana przed rozległymi skrzyżowaniami i skomplikowanymi zakrętami trasy
C-13 Droga dla rowerów, pieszo-rowerowa – wspólna przestrzeń dla pieszych i rowerzystów, gdzie pierwszeństwo mają piesi, specjalnie utwardzony i oznakowana 2,5 metrowa droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów jednośladowych oznaczona odpowiednimi znakami
D6a/D6b, P-11 Przejazd– powierzchnia jezdni przeznaczona do przejeżdżania przez rowerzystów lub rowerzystów i pieszych
Wskazanie innych, możliwych do ustawienia wzdłuż ścieżki, niezestandaryzowanych wzorów tablic informacyjnych, zgodnych z propozycją szablonu tablicy informacyjnej, jak w katalogu identyfikacji wizualnej szlaku, stanowiącej element opracowanej dokumentacji.
2. Wykonanie śladów GPS
3. Uzgodnienia, opinie, pisma, zgody i decyzje w tym między innymi:
• uzgodnienie wykonanej dokumentacji w części przebiegającej przez obszary chronione z właściwymi służbami ochrony przyrody
• uzgodnienie projektu szlaku z administratorami dróg - jeżeli okaże się to niezbędne do oznakowania szlaku i wymagane prawem,
• opinia Powiatowej Komendy Policji,
• zatwierdzenie projektu oznakowania przez Wydział Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Wołominie,
• uzgodnienia z właścicielami gruntów w sprawie rozmieszczenia wiat i przystanków turystycznych,
• uzyskanie pisemnych pozwoleń od właściwego/zarządcy terenu na oznakowanie szlaku i ustawienie urządzeń informacyjnych

4. Ewentualne korekty przebiegu szlaku, wraz z uzasadnieniem
5. Kosztorys wykonania szlaku
6. Koncepcja szlaku znajduje się na stronie internetowej:
http://skansen.powiatwolominski.pl/ciekawe-trasy-rowerowe-na-szlaku-norwid-i-bitwa-warszawska-na-weekend/

II. Termin wykonania zamówienia
50 dni od daty udzielenia zamówienia.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Wykonawca powinien wykazać lub dysponować osobami które przygotowały w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
- opracowanie dokumentacji koncepcyjnej szlaku rowerowego;
- pracowanie dokumentacji technicznej szlaków, w tym dokumentów z lokalizacją szlaków;
- wytyczenie i oznakowanie szlaku turystycznego;
- wykazać się doświadczeniem we współpracy z samorządem loklanym;
Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków na podstawie złożonych dokumentów.

IV. Kryteria oceny ofert
1. Cena – 100%;

V. Informacje na temat przygotowania oferty
1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty wypełnione na formularzu niezgodnym z załącznikiem nr 1 zostaną odrzucone.
2. Oferta powinna zawierać:
- wypełniony formularz oferty,
- wypełnione oświadczenie z wykazem zrealizowanych zadań.


VI. Termin i sposób składania oferty
Oferty należy składać w terminie do dnia 03 października 2013 r., godz. 16.00, w jednej z wybranych form:
1. w zaklejonej kopercie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy
ul. Prądzyńskiego 3, z dopiskiem „Oferta opracowania dokumentacji technicznej szlaku rowerowego, na podstawie koncepcji zaproponowanej w opracowaniu: „Norwid i Bitwa Warszawska 1920 na weekend”.
2. przesyłką listowną na adres Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, z dopiskiem na kopercie „Oferta opracowania dokumentacji technicznej szlaku rowerowego, na podstawie koncepcji zaproponowanej w opracowaniu: „Norwid i Bitwa Warszawska 1920 na weekend”.

VII. Kontakt z zamawiającym
Osobą upoważnioną do kontaktu jest:
Grzegorz Grabowski
Wydział Obsługi Zarządu,
e-mail: ze@powiat-wolominski.pl,
tel. 22 787 43 01,03,04 wew. 123,
fax nr 22 776 53 90.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 25.09.2013 r., godz. 10.20
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 25.09.2013 r., godz. 10.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.09.2013 r., godz. 10.21Katarzyna RutkowskaEdycja strony
25.09.2013 r., godz. 10.20Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4949 razy.