Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Opracowanie koncepcji przebiegu drogi powiatowej relacji Miąse – Franciszków – Międzyleś – Papiernia

Termin składania ofert: do dnia 01.08.2013r. do godz. 12.00
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

Opracowanie koncepcji przebiegu drogi powiatowej relacji Miąse – Franciszków – Międzyleś – Papiernia, gm. Poświętne


W skład zadania wchodzi:
1. Opracowanie koncepcji przebiegu drogi powiatowej nr4332W i 4333W relacji Miąse – Franciszków – Międzyleś – Papiernia, gm. Poświętne
2. Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia celem uzyskania przez Inwestora Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
3. Przygotowanie przekrojów geotechnicznych gruntów wzdłuż projektowanej trasy w miejscach przewidywanych zmian uwarstwienia i rodzajów gruntów (dla orientacyjnego określenia warunków gruntowo – wodnych),
4. Określenie szacunkowych kosztów wykonania inwestycji z podziałem na wykonanie robót budowlanych i wykup nieruchomości zajętych pod inwestycję.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 01.08.2013r. do godz. 12.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w

Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Opracowanie koncepcji przebiegu drogi powiatowej relacji Miąse – Franciszków – Międzyleś – Papiernia, gm. Poświętne”
nie otwierać przed 01.08.2013 r. godz. 14.00”
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 4, dnia 01.08.2013r. o godz. 14.00

5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.Do oferty należy załączyć:

1. Formularz oferty.
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 26.07.2013 r., godz. 10.02
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.07.2013 r., godz. 10.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.07.2013 r., godz. 10.02NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4613 razy.