Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wymiana podłóg w salach lekcyjnych oraz malowanie pomieszczeń w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie ul. Armii Krajowej 38

Termin składania ofert: 29.07.2013r. godz. 10.00.
Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

„Wymiana podłóg w salach lekcyjnych oraz malowanie pomieszczeń w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie ul. Armii Krajowej 38”


Miejsce składania ofert: Kancelaria Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Termin składania ofert: 29.07.2013r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert: 29.07 .2013r. godzina 10.30


Do oferty należy dołączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Formularz oferty.
3. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1)
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 (Załącznik Nr 2)
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 (Załącznik Nr 3)


Wytworzył lub odpowiada za treść:WID, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 25.07.2013 r., godz. 12.27
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 25.07.2013 r., godz. 12.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.07.2013 r., godz. 12.27Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 4378 razy.