Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:dostawę rur PEHD SN8 z kielichami 400, 600, 800 x 6000

Termin składania ofert: do dnia 03.06.2013 r. do godz. 12.00
ZAPYTANIE OFERTOWE


Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:
dostawę rur PEHD SN8 z kielichami 400, 600, 800 x 6000 przeznaczeniem na remonty przepustów znajdujących się pod drogami powiatowymi

Lp. Nazwa Ilość
1. Rura PEHD SN8 z kielichem 400x6000 4
2. Rura PEHD SN8 z kielichem 600x6000 8
3. Rura PEHD SN8 z kielichem 800x6000 10

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 03.06.2013 r. do godz. 12.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w

Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
• „DOSTAWA RUR PEHD”
nie otwierać przed 03.06.2013 r. godz. 14.00”


3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert:
W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 4, dnia 03.06.2013r. o godz. 14.00
5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 29.05.2013 r., godz. 13.53
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 29.05.2013 r., godz. 13.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.05.2013 r., godz. 13.53NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3923 razy.