Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego-budowa chodnika w msc. Zaścienie (Gmina Dąbrówka)

Termin składania ofert: 13 maja 2013 r. godzina 14.00
ZAPYTANIE OFERTOWE


Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na „Budowie chodnika wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 4320W w msc. Zaścienie (Gmina Dąbrówka)” na odcinku od istniejącego już chodnika na wys. posesji nr 18 w stronę DW 636 na długości 225 mb.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy nadzór inwestorski (w branży drogowej, sanitarnej) nad robotami przy „Budowie chodnika wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 4320W w msc. Zaścienie (Gmina Dąbrówka).”

Przedmiot umowy obejmuje: roboty przygotowawcze, wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm, zjazdów indywidualnych z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, oczyszczenie istniejących przepustów, odtworzenie istniejących rowów, wykonanie drenażu oraz wykonanie studzienek ściekowych roboty wykończeniowe.

Zakres nadzoru inwestorskiego obejmować będzie:

1. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy:
1) pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wiodącą branżą budowlaną, merytoryczny nadzór nad wykonaniem robót i konsultacja korekt projektów wdrażanych do realizacji;
2) wykonywanie czynności określonych ustawą z dnia z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.)i przepisami wykonawczymi do niej, w odniesieniu do branży budowlanej - drogowej;
3) dokładne zapoznanie się z:
- warunkami umowy Nr 032. .2013 z dnia .................... zwanej w dalszej części umowy - „umową na roboty budowlane” zawartej pomiędzy Zamawiającym i …………………, określanym w dalszej części umowy jako Wykonawca, oraz załącznikami do niej, w tym
- zapisami SIWZ,
- dokumentacją techniczną,
i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów, w szczególności:
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania,
c) sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,
d) kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz nadzór nad terminowością realizacji zadania, także w zakresie dotrzymania terminu zakończenia prac i uzyskania przez Wykonawcę stosownych decyzji, kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy, w tym koniecznych do odbioru;
e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,
1) kontrola placu budowy, co najmniej dwa razy w tygodniu, potwierdzona stosownym wpisem do dziennika budowy;
2) pełna dyspozycyjność, także w soboty i dni ustawowo wolne od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wobec Wykonawcy i Zamawiającego - niezwłoczne, stawianie się na wezwanie Wykonawcy, w tym także telefoniczne, przy czym każde stawiennictwo winno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy;
3) uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego;
4) pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań zamiennych;
5) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem ich przyczyn;
6) realizacja wszelkich zapisów oraz wszelkie działania i czynności określone w odpowiednich artykułach umowy z Wykonawcą, a dotyczące czynności przypisanych Inspektorowi Nadzoru
7) rozliczanie finansowe Wykonawcy robót zgodnie z umową o roboty budowlane;
8) inne czynności, do wykonania których Inspektor Nadzoru jest upoważniony lub zobowiązany, zgodnie z postanowieniami umowy na roboty budowlane oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


Czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej.

Miejsce składania ofert:
Kancelaria Starostwa pokój nr 4, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3,
Tel: (22) 787-43-01, Fax: (22) 776-50-93,
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl

Oferta może być złożona drogą elektroniczną, faksem lub w formie papierowej.

Termin składania ofert: 13 maja 2013 r. godzina 14.00.
Termin otwarcia ofert: 13 maja 2013 r. godzina 14.30.


Do oferty należy załączyć:

1. Formularz oferty.
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).
3. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień budowlanych (Złącznik Nr 2).
4. Oświadczenie o udziale w komisjach gwarancyjnych (Załącznik Nr 3).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 09.05.2013 r., godz. 08.39
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 09.05.2013 r., godz. 08.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.05.2013 r., godz. 08.42NieznanyEdycja strony
09.05.2013 r., godz. 08.40NieznanyEdycja strony
09.05.2013 r., godz. 08.39NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4077 razy.