Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o złożenie oferty cenowej na druk artykułu w prasie lokalnej

termin składania ofert do 07.05.2013 r. godz. 12.00
Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o złożenie oferty cenowej na druk artykułu w prasie lokalnej w ramach projektu Działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w powiecie wołomińskim dofinansowanego ze środków finansowych uzyskanych w ramach Dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności i jakości usług publicznych z Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

1.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie artykułów w prasie lokalnej.
Wykonać do druku w prasie lokalnej artykuł promujący projekt
„Działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w powiecie wołomińskim” dofinansowanego ze środków finansowych uzyskanych w ramach Dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności i jakości usług publicznych z Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zamawiający wymaga publikacji pięciu ogłoszeń (jednego na początku projektu, drugiego na zakończenie) o wielkości min. 1/4 strony, w kolorze.

Artykuł musi zawierać:
1. Emblemat (logo) UE oraz odniesienie do Unii Europejskiej
2. Logo POIG z podpisem „Pomoc Techniczna”. Narodowa Strategia Spójności”.
3. Logo Powiatu Wołomińskiego z podpisem Powiat Wołomiński.
4. Zdjęcie
5. Artykuł promujący projekt

Zawartość merytoryczną artykułu określi Zamawiający

2. Termin wykonania zamówienia:

O terminach publikacji ogłoszeń Zamawiający poinformuje Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem.

3. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien przedstawić ofertę zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) Grzegorz Grabowski – Koordynator projektu, e-mail: bzp@powiat-wolominski.pl

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy składać na piśmie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin pokój nr 4, lub przesłać na adres e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl w terminie do dnia 07.05.2013 r. godz. 12.00.
Otwarcie ofert: 07.05.2013 r. godz. 12.15 w sali konferencyjnej Starostwa.


6. Kryteria oceny ofert
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która wskaże najniższą cenę za realizacje zamówienia. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taka samą cenę za realizacje zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawców składających takie oferty o złożenie ofert dodatkowych w zakresie ceny. Oferty dodatkowe nie będą wyższe niż pierwotnie złożone oferty z ceną.
7 . Ogłoszenie wyników postępowania.
Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na fax lub adres pocztowy). Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 02.05.2013 r., godz. 13.25
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 07.05.2013 r., godz. 09.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.05.2013 r., godz. 09.10NieznanyEdycja strony
07.05.2013 r., godz. 09.08NieznanyEdycja strony
06.05.2013 r., godz. 14.47NieznanyEdycja strony
02.05.2013 r., godz. 13.25NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4119 razy.