Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: wykonanie map sytuacyjnych z projektowanym podziałem nieruchomości (trzy mapy jednostkowe) położonej w Warszawie przy ul. Rembielińskiej

Termin składania ofert: 04 marca 2013 r. godzina 12.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:
wykonanie map sytuacyjnych z projektowanym podziałem nieruchomości (trzy mapy jednostkowe) położonej w Warszawie przy ul. Rembielińskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 8/2 z obrębu 4-08-13, w celu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości dla potrzeb trzech odrębnych postępowań administracyjnych.


Miejsce składania ofert :
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców 8/10.

Termin składania ofert:
04 marca 2013 r. godzina 12.00

Termin otwarcia ofert:
05 marca 2013 r. godzina 13.00


Do oferty należy dołączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Formularz oferty (Załącznik Nr 1).
3. Akceptuje(my) istotne postanowienia umowy poprzez złożenie stosownego podpisu (Załącznik Nr 2).
4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa Zamówień Publicznych. (Załącznik Nr 3)
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 Prawa Zamówień Publicznych.
(Załącznik Nr 4)
6. Kopię uprawnień zawodowych w zakresie prac geodezyjnych (wymagana wersja poświadczona za zgodność z oryginałem).

Informacji w przedmiotowym zakresie udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Powstańców 8/10, Wołomin tel. (022) 787 30 10 w. 103.

Zapraszamy do składania ofert


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 20.02.2013 r., godz. 13.22
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.00Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
20.02.2013 r., godz. 13.22Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4069 razy.